Erfaringskonferansen

Erfaringskonferansen vert arrangert anna kvart år av Helse Førde og KS. Her er det mogleg å drøfte tilgjengeleg styringsinformasjon, erfaringar og forbetringspunkt i samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetenesta. Innhaldet på konferansen vil vere tett knytt til praksis, og vere relatert til vekslinga mellom spesialist- og kommunehelsetenesta. Ein vil freiste å sjå nærare på korleis gjeldande samarbeidsavtalar og rutinar fungerer i den praktiske kvardagen. Målgruppa er leiarar og tilsette både i første- og andrelinjetenesta som har sin arbeidskvardag i dette «samhandlingsrommet».

Erfaringskonferansen 2017:

Program:  Erfaringskonferansen – Program(PDF)

Program- og arrangementskomité for konferansen:                                                    

Gerd Bjørkedal, brukarrepresentant
Jan Helge Dale, Kommuneoverlege Flora Kommune
Irene Barmen Hoel, Rådgjevar Helse Førde HF
Inghild Mowatt, Seksjonsleiar Helse Førde HF
Stig Igland, Samhandlingssjef/avdelingssjef Helse Førde HF

Presentasjonar Dag 1:

Stig Igland – Erfaringskonferansen 2017

Inghild Espeland Mowatt – Delavtale tilvising-Innlegging – Utskriving av pasient

Emma Bjørnsen og Jan Helge Dale – Relevant statistikk

Irene Barmen Hoel – Samhandlingsavvik 2016

Elisabeth N Leversund og Anita Solvang – Samhandlingsavvik – Erfaringskonferansen 2017 

Randi Hove – Presentasjon av aktuelle case

Anne Marte Sølsnes – Pasientar med store og samansette behov

Evy Aarsheim – Ulike hjelpemiddel– «kven har ansvar for kva»

Liv Husabø – NAV Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane

Eli Schwarz – Ergoterapiseksjonen Helse Førde

Eli-Nora Lundekvam – BHM i Helse Førde HF

Kåseri v/middagen – Hans Johan Breidablik

Presentasjonar dag 2:

Gerd Bjørkedal – Å få kome direkte heim etter sjukehusopphald

Jan Helge Dale – Å sende pasienten ut til heimen – Kan det verkeleg gå bra

Gunn Vigdis Myklatun og Kari Støfringsdal – Status meldingsutveksling

Eva Herløsund Søgnen – Rett pille til rett tid, legemiddel samstemming og legemiddel gjennomgang

Marta Strandos og Kari Furevik – Kvalietetsutv og forbetring

Wenche Beate Sjåstad – Anne Stubdal – Simone Mader – Legemiddeltryggleik