Erfaringskonferansen

Erfaringskonferansen vert arrangert anna kvart år av Helse Førde og KS. Her er det mogleg å drøfte tilgjengeleg styringsinformasjon, erfaringar og forbetringspunkt i samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetenesta. Innhaldet på konferansen vil vere tett knytt til praksis, og vere relatert til vekslinga mellom spesialist- og kommunehelsetenesta. Ein vil freiste å sjå nærare på korleis gjeldande samarbeidsavtalar og rutinar fungerer i den praktiske kvardagen. Målgruppa er leiarar og tilsette både i første- og andrelinjetenesta som har sin arbeidskvardag i dette «samhandlingsrommet».

Erfaringskonferansen 2019:

Erfaringskonferansen 2019 vart arrangert på Skei 8. og 9. februar.  Presentasjonanen frå konferansen finn du her:

1 Presentasjon erfaringskonferansen 2019 Tone 1 (PDF)

2 Korleis går det egentleg-Utfordringar i samhandling. 070219 (PDF)

3 Erfaringskonferansen Samhandlingsavvik 2019 (PDF)

4 Kvalitet i skriftleg kommunikasjon – Torgeir  (PDF)

5 Gruppearbeid erfaringskonferansen 2019  (PDF)

6 Erfaringskonferansen 2019_MEDHB_NO (PDF)

7 Legemidler erfaringskonferansen 2019 (PDF)

8 190208 Erfaringskonferansen 1 (PDF)

9 Ambulansetenesta – korleis brukar vi helsekronene (PDF)

10 20190208 Dei elektronisk vegane (PDF)

11 Pasienttryggleiksprogrammet trygg pleie (PDF)

12 Pasienttryggleik i kommunar (PDF)

13 Erfaringar med rett heim (PDF)

14 La dei sjuke få kome heim – hindra dei ikkje (PDF)

15 Nytt og betre pasientforløp for behandling av hjerneslag  (PDF)