Folkehelsekoordinatorar i Den offentlege tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Dei leiande tannpleiarane har saman med administrasjonen i tannhelsetenesta ansvaret for at folkehelsearbeidet vert ivareteke og sikre at folkehelsearbeidet i regionen vert fylgt opp etter vedteke folkehelseplan. Dei har ansvar for å planlegge og evaluere det årlege folkehelsearbeidet i tannhelsetenesta i samråd med administrasjonen, sikre at alle tannklinikkane fylgjer opp sitt ansvar i samarbeidsavtalane som er inngått med våre samarbeidspartar og informere/ vidareformidle fagleg utvikling, gje rettleiing og avlastning til tannklinikkar som har behov for det.

Rådgjevande tannlege har ei koordinerande rolle og har ansvar for administrative oppgåver innanfor folkehelsearbeidet og er hovudkontaktperson i tannhelsetenesta og den som er representant i ulike folkehelsefora som HOF, tannhelsetjenestens folkehelsenettverk, internt i fylkeskommunen og mot eksterne partar som helsedirektoratet, andre fylker, fylkesmannen osv.

Stillingsprosentane som står under kvar person er kor stor stillingsprosent ein har i den offentlege tannhelsetenesta. Oppgåver knytt direkte til folkehelse og det å vere leiande tannpleiar er om lag 20% for kvar av dei leiande tannpleiarane. Rådgjevande tannlege er tilsett i 40% stilling i tannhelseadministrasjonen.

Fylkeshuset, Leikanger
Namn: Siri Espedal Vold
Stillingsstorleik: 40%
Kontordagar: Alle dagar
Tlf: sentralbord: +47 57638000 | direkte: +47 57638064
E-post: Siri.Espedal.Vold@sfj.no
Adresse: Askedalen 2, 6863 Leikanger

Nordfjord
Namn: Heidi Kvalheim
Stillingsstorleik: 100%
Kontordagar: Alle dagar
Tlf: sentralbord: +47 57638000 | direkte: +47 57638064
E-post: Heidi.Kvalheim@sfj.no
Adresse: Askedalen 2, 6863 Leikanger

Sunnfjord

Indre Sogn
Namn: Mona Nilsen
Stillingsstorleik: 80%
Kontordagar: Tysdag til fredag
Tlf: 57663044
E-post: Mona.Nilsen@sfj.no
Adresse: Storevegen 26, 6884 Øvre Årdal

Ytre Sogn
Namn: Hildegunn Norevik Løland
Stillingsstorleik: 100%
Kontordagar: Alle dagar
Tlf: Sentralbord: +4757637070 Direkte: +4757637079
E-post: hildegunn.norevik.loland@sfj.no
Adresse: 6991 Høyanger