Delavtalar mellom kommunane og Helse Førde:

Delavtale ansvarsavklaring (PDF)

Delavtale Samarbeid om folkehelse og førebygging (PDF)

Delavtale forsking og utdanning (PDF)

Delavtale forebygging (PDF)

Delavtale IKT løysingar lokalt (PDF)

Delavtale Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester (PDF)

Delavtale kunnskapsoverforing og informasjonsutveksling (PDF)

Delavtale Svangerskaps- fødsels- og barselomsorga (PDF)

Delavtale Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod (PDF)

Delavtale gjensidig hospiteringsordning (PDF)

Delavtale nettverk kreftomsorg og lindrande behandling (PDF)

Delavtale samarbeid om den akuttmedisinske kjeda – Revidert november 2018 (PDF)

Delavtale Fagnettverk innan habilitering og rehabilitering – Møteplassen (PDF)

Delavtale om lærings- og meistringstilbod (PDF)

Delavtale om pasienttransport (PDF)

Delavtale om psykiske helsetenester og rusbehandling (PDF)

Delavtale om samarbeid om beredskap (PDF)

Delavtale Smittevern  (PDF)

Delavtale tilvising innlegging og utskriving (PDF)

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse (PDF)