Delavtalar mellom kommunane og Helse Førde:

Delavtale ansvarsavklaring (PDF)

Delavtale Samarbeid om folkehelse og førebygging (PDF)

Delavtale forsking og utdanning (PDF)

Delavtale IKT løysingar lokalt (PDF)

Delavtale Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester (PDF)

Delavtale kunnskapsoverforing og informasjonsutveksling (PDF)

Delavtale Svangerskaps- fødsels- og barselomsorga (PDF)

Delavtale Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod (PDF)

Delavtale gjensidig hospiteringsordning (PDF)

Delavtale nettverk kreftomsorg og lindrande behandling (PDF)

Delavtale samarbeid om den akuttmedisinske kjeda – Revidert november 2018 (PDF)

Delavtale Fagnettverk innan habilitering og rehabilitering – Møteplassen (PDF)

Delavtale om lærings- og meistringstilbod (PDF)

Delavtale om pasienttransport (PDF)

Delavtale om psykiske helsetenester og rusbehandling (PDF)

Delavtale om samarbeid om beredskap (PDF)

Delavtale Smittevern  (PDF)

Delavtale tilvising, innlegging og utskriving frå sjukehus – rev mai 2019 (pdf) (PDF)

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse (PDF)

Delavtale Elektonisk samhandling:

Ny avtale 28.11.2018 – Elektronisk samhandling mellom Foretakene og DPI i Helse Vest IKT og Samhandlingspart DA

Utgått avtale: Avtale om elektronisk samhandling mellom Helse Førde HF og XXX legekontor Rev april 2015 – PDF

2 Vedlegg: Håndbok – Drift av meldingsutveksling – sendt ut april 2015 – versjon 2.0 07.12.2009 – PDF

Håndbok – Oppstart av meldingsutveksling og innføring av nye meldinger – sendt ut 08.04.2015 Versjon 2.0 15.12.2009 – PDF

Ansvar nye kommunar: