Delavtalar mellom kommunane og Helse Førde:

Delavtale ansvarsavklaring (PDF)

Delavtale Samarbeid om folkehelse og førebygging (PDF)

Delavtale forsking og utdanning (PDF)

Delavtale IKT løysingar lokalt (PDF)

Delavtale Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester (PDF)

Delavtale kunnskapsoverforing og informasjonsutveksling (PDF)

Delavtale Svangerskaps- fødsels- og barselomsorga (PDF)

Delavtale Kommunalt tilbod om øyeblikkeleg hjelp døgntilbod (PDF)

Delavtale gjensidig hospiteringsordning (PDF)

Delavtale nettverk kreftomsorg og lindrande behandling (PDF)

Delavtale samarbeid om den akuttmedisinske kjeda – Revidert november 2018 (PDF)

Delavtale Fagnettverk innan habilitering og rehabilitering – Møteplassen (PDF)

Delavtale om lærings- og meistringstilbod (PDF)

Delavtale om pasienttransport (PDF)

Delavtale om psykiske helsetenester og rusbehandling (PDF)

Delavtale om samarbeid om beredskap (PDF)

Delavtale Smittevern  (PDF)

Delavtale tilvising, innlegging og utskriving frå sjukehus – rev mai 2019 (pdf) (PDF)

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse (PDF)

Ansvar nye kommunar: