Avtalar mellom Helse Førde HF og private aktørar

Nedan for finn du grunnlagsdokumenta frå Helse Vest RHF og avtalar Helse Førde har inngått med private aktørar.

Helse Vest – Oppfølging av Regional plan for habilitering og rehabilitering (2016-2020)  Samarbeidsavtalar mellom private rehabiliteringsinstitusjonar og helseføretak/privat ideelle sjukehus

Brev av 11.04.2019 Helse Vest – Oppfølging

Mal for sarmbeidsavtale

Implementering – brev av 12.04.2019

Opplæringsplan

Presentasjon – Iverksetting og implementering

 

Signerte samarbeidsavtalar:

Samarbeidsavtale Ravneberghaugen – pdf

Samarbeidsavtale Rehabilitering Vest AS – pdf

Samarbeidsavtale Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS – pdf

Samarbeidsavtale Åstveit Helsesenter AS – pdf