Samhandlingsprosedyrer mellom spesialist- og kommunehelsetenesta:

Prosedyre for førarkortvurdering  (PDF)

Skriftleg advarsel mot å føre motorvogn – Helsekrav ikkje oppfylt: http://ek.helse-forde.no/docs/pub/dok22877.pdf

Melding til fylkesmannen om ikkje oppfylte helsekrav til førerett: http://ek.helse-forde.no/docs/pub/dok22878.pdf 

Ansvarsfordeling ved sjukmelding av pasientar etter sjukehusbehandling(PDF)

Kontaktlege/psykolog i spesialisthelsetenesta (PDF)

Bruk av følgjepersonell frå kommunen. Grunnlag for refusjon av kosnader (PDF)

Framgangsmåte ved bestilling av supplerande undersøkingar/prosedyrer i Helse Førde (PDF)

Handsaming av klage på faktura utskrivingsklar pasient (PDF)

Utskriving av pasientar til kommunehelsetenesta (PDF)

Varsel om utskrivingsklar pasient oppheving av varsel om utskrivingsklar pasient (PDF)

Individuellplan:

Prosedyrer for individuell plan (PDF)

Mal for individuell plan (PDF)

Rettleiar for individuell plan (PDF)

Evalueringsskjema ved gjennomgang av individuell plan (PDF)

Oppnemning av koordinator (PDF)