Samhandlingsprosedyrer mellom spesialist- og kommunehelsetenesta:

Prosedyre for førarkortvurdering  (PDF)

Skriftleg advarsel mot å føre motorvogn – Helsekrav ikkje oppfylt: http://ek.helse-forde.no/docs/pub/dok22877.pdf

Melding til fylkesmannen om ikkje oppfylte helsekrav til førerett: http://ek.helse-forde.no/docs/pub/dok22878.pdf 

Ansvarsfordeling ved sjukmelding av pasientar etter sjukehusbehandling

Bruk av følgjepersonell frå kommunen. Grunnlag for refusjon av kosnader

Framgangsmåte ved bestilling av supplerande undersøkingar/prosedyrer i Helse Førde

Handsaming av klage på faktura utskrivingsklar pasient

Utskriving av pasientar til kommunehelsetenesta

Varsel om utskrivingsklar pasient oppheving av varsel om utskrivingsklar pasient

Barn som pårørande: 

Barn som pårørande – Rutine

Barn som pårørande – samtykkeskjema til utveksling av opplysingar

Barn som pårørande – sjekkliste innleggingutskriving sjukehus

Individuell plan:

Prosedyrer for individuell plan

Mal for individuell plan

Rettleiar for individuell plan

Evalueringsskjema ved gjennomgang av individuell plan

Oppnemning av koordinator

Kontaktlege/-psykologi spesialisthelsetenesta