Samhandlingsprosedyrer mellom spesialist- og kommunehelsetenesta:

 

ØH-innleggingar:

ØH-prosedyre

Slagpasientar som er aktuelle for trombolyse er omfatta av eigen prosedyre:  Hjerneslag Prehospital fase

Pasientar med mistanke om akutt koronarsyndrom er omfatta av eigen prosedyre:  Akutte koronarsuspekte brystsmerter-flytskjema

Førarkort:

Prosedyre for førarkortvurdering  (PDF)

Skriftleg advarsel mot å føre motorvogn – Helsekrav ikkje oppfylt

Melding til fylkesmannen om ikkje oppfylte helsekrav til førerett

Barn som pårørande: 

Barn som pårørande – Rutine

Barn som pårørande – samtykkeskjema til utveksling av opplysingar

Barn som pårørande – sjekkliste innleggingutskriving sjukehus

Individuell plan:

Prosedyrer for individuell plan

Mal for individuell plan

Rettleiar for individuell plan

Evalueringsskjema ved gjennomgang av individuell plan

Oppnemning av koordinator

Kontaktlege/-psykologi spesialisthelsetenesta

Anna:

Bruk av følgjepersonell frå kommunen. Grunnlag for refusjon av kostnader

Ansvarsfordeling ved sjukmelding av pasientar etter sjukehusbehandling

Framgangsmåte ved bestilling av supplerande undersøkingar/prosedyrer i Helse Førde

Handsaming av klage på faktura utskrivingsklar pasient