Resultat frå Ungdata 2017 publisert i Samhandlingsbarometeret.

Samhandlingsbarometeret har no publisert 30 nye indikatorar frå Ungdata undersøkinga 2017. Her kan du sjå resultat frå både ungdomskulane og dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane. Ungdata undersøkinga vart i Sogn og Fjordane gjennomført i våren 2017 og målet er å gjenta den kvart tredje år framover. Å gjenta undersøkinga er viktig for å kunne sjå endringar over tid.

Undersøkinga inneber at skuleelevar frå ungdomstrinnet og vidaregåande opplæring svarar på spørjeskjema med spørsmål frå ulike delar av livet. Undersøkinga er elektronisk og blir gjennomført i skuletida. Det er gratis for kommunar å vere med. Ungdata undersøking omfattar eit brett spekter av temaområder som bidreg til å gje eit heiskapeleg bilete av korleis det er å vere ung i Sogn og Fjordande i dag. Tema som undersøkinga tek opp er t.d. foreldre og vener, skule, lokalmiljø, fritidsaktivitetar, helse og trivsel, rusmiddel, risikoåtferd og vold. Sjå resultata frå undersøkinga i Sogn og Fjorande i Samhandlingsbarometeret under fana Folkehelse.

Av Anne Marte Sølsnes

Nye folkehelseindikatorar er publisert i Samhandlingsbarometeret!

I samarbeid med kommunar, fylkeskommunen, Fylkesmannen og NAV har Helse Førde det siste året jobba for at mange av dei indikatorane kommunane treng i det lovpålagde helseovervakingsarbeidet sitt vert samla i Samhandlingsbarometeret. Kommunar, og andre, vil då langt på veg sleppe å orientere seg i fleire ulike databasar for å hente dei data dei treng.

Fleire nye indikatorar er no publisert under hovudvala Oppvekst og levekår og Helsetilstand. Saman med indikatorane som er publisert tidlegare, inneheld dei seks hovudområda under folkehelsevalet no 34 ulike indikatorar. Desse bidreg til å gje eit bilete av helsesituasjonen i fylket og den enkelte kommune, der ein også kan samanlikne seg med andre kommunar og gjennomsnittet for fylket og landet.

Fleire indikatorar vil bli lagt inn i tida framover. Helse Førde og samarbeidspartane har identifisert rundt 60 indikatorar det er behov for.

Fleire bruksområde
Folkehelseindikatorane skal ikkje berre nyttast i helseovervakinga, men også som faktagrunnlag for det fortløpande sektorovergripande folkehelsearbeidet, og i fag- og forskingsarbeid. Høgskulen på Vestlandet og Senter for helseforsking er viktige formidlarar av barometeret ut mot studentar og forskarar i eigne miljø. Ei viktig oppgåve for desse er å skape interesse blant forskarar for å forske på det førebyggande og helsefremmande feltet.

Folkehelseindikatorane finn du her

Av Emma Bjørnsen