Meld. St. 11 (2015-2016) Nasjonalhelse- og sykehusplan (2016-2019) (PDF)

Meld. St. 12 (2015-2016) Kvalitet og pasientsikkerhet 2014 (PDF)

Meld. St. 34 (2015-2016) Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering (PDF)

Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemelding- Mestring og muligheter (PDF)

Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste- nærhet og helhet (PDF)

Meld. St. 28 (2014-2015) Legemiddelmelding. Riktig bruk- bedre helse (PDF)

NOU (2015:11) Med åpne kort. Forebygging og oppfølging av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstenesten (PDF)