Arkiv

Antibiotikabruk i kommunehelsetenesta – ny indikator på Samhandlingsbarometeret

Antibiotika til bruk mot infeksjonssjukdommar har vore ein av dei store suksessane i moderne medisin. Imidlertid har det vist seg at bakteriar kan utvikle motstandskraft (resistens) mot ulike antibiotika, noko som kan gjere at midla ikkje lenger vil ha effekt på alvorlege infeksjonar lenger. I heile verda er ein bekymra over denne utviklinga, og eit […]

Samhandlingsnytt

Kvar månad sender samhandlingssjefen i Helse Førde,  Stig Igland, ut Samhandlingstnytt der informasjon om tema som er nyttige for både kommunane og spesialisthelsetenesta vert formidla.  No er samhandlingsnytt for mai sendt ut til kommunane, andre instansar og samarbeidspartar Samhandlingsnytt – Mai 2017

Ny smertepoliklinikk i Sogn og Fjordane!

Alle helseføretak skal ha tverrfagleg smertepoliklinikk som del av tilbodet til befolkninga. Smertepoliklinikken er eit samhandlingsprosjekt og er lokalisert til Sunnfjord Medisinske Senter i Florø, og starta 1. mai i år med det førebuande arbeidet. Den offisielle oppstartmarkeringa av smertepoliklinikken er planlagt 9. juni! Poliklinikken er organisert under Medisinsk klinikk i Helse Førde. Smertepoliklinikken er […]

Kroniske luftvegssjukdommar i Sogn og Fjordane

Dei viktigaste formene for kronisk luftvegssjukdom er astma og KOLS. Astma er også ein tilstand under barndommen hjå mange, og kan betre seg over tid. Den er prega av anfall med hoste og pustebesvær. KOLS er ein tilstand som er mykje knytt til den eldre del av befolkninga der hoste, tungpust og infeksjonar (lungebetennelsar) er […]

UNDERVISNING OM FOLKEHELSE OG SAMHANDLINGSBAROMETERET FOR SJUKEPLEIESTUDENTAR

Sjukepleiegruppa, og utdanninga for denne, er ein sentral komponent i framtidas helseteneste der samhandling blir tiltakande viktig. Studentane skal få kunnskap om førebygging og kunne skrive oppgåver knytt til slike tema. Tradisjonelt har mykje av undervisninga og praksis på høgskular vore knytt til behandling og omsorg av einskildpasientar. Men tiltak knytt til store grupper og […]

Samhandlingsnytt for april!

  Kvar månad sender samhandlingssjefen i Helse Førde,  Stig Igland, ut Samhandlingstnytt der informasjon om tema som er nyttige for både kommunane og spesialisthelsetenesta vert formidla.  No er samhandlingsnytt for april sendt ut til kommunane, andre instansar og samarbeidspartar Samhandlingsnytt April 2017  

Samhandlingsbarometeret som datakjelde for Høgskulen!

Fagmiljøet i organisasjon og leiing ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal, inviterte Hans Johan Breidablikk til seminar den 02 .mars for å orientere om Samhandlingsbarometeret. Bakgrunnen for invitasjonen var eit ønske om å lære meir om kva Barometeret er, kva data som er tilgjengelege og kva dei kan brukast til. Fagmiljøet driv eit deltids mastergradsstudium […]