Arkiv

Ser ungdom i Sogn og Fjordane føre seg ei framtid i eigen heimkommune?

Ungdata er lokale ungdomsundersøkingar, som vert tilbydd gratis til alle landets kommunar og fylkeskommunar. Siden 2010 har 439 200 ungdommer frå 405 kommuner delteke i ungdataundersøkingane. Ungdata gjev dermed eit godt innblikk i korleis det er å være ung i Noreg i dag. Undersøkingane blir gjort i skulane og består av grunnmodul og evt. tilleggsmodular. […]

Inspirerande fagdag Barn som pårørande 28.02.18

Rundt 130 deltok på «Fagdag barn som pårørande» på Thon Hotel Jølster den 28.02.18. Deltakarane var jevnt fordelt mellom Helse Førde, ulike etatar i kommunane (barnevern, barnehage, skule, helsestasjon, psykiatritenesta m.m.), brukar og interesseorganisasjonar.Tilskot frå Helsedirektoratet (via Fylkesmannen) gjorde det mogeleg å arrangere fagdagen utan store kostnader for deltakarane. Ei arbeidsgruppe med representantar frå Helse […]

SJUKEHEIMSPLASSAR FRAMOVER – ER DET MOGELEG FOR KOMMUNANE Å HALDE TRITT MED UTVIKLINGA?

Dei fleste har nok fått med seg at dei eldre sin del av befolkninga vil auke framover, og at Sogn og Fjordane vil få særlege utfordringar. Fylkesmannen (Anne Karin Hamre) var også nyleg ute med ei påminning til kommunane om at dette kanskje vil vere meir nødvendig å gripe fatt i enn t.d. skuleproblematikk. Behovet […]

205 kjem på Samhandlingskonferansen – kjem du?

Samhandlingskonferansen 2018 vert arrangert på Thon Hotel Jølster, Skei 14.-15. mars, med tema Samhandling i vekslingsfelta – heilskaplege og koordinerte tenester. Meir informasjon finn du her: Samhandlingskonferansen 2018

Samhandlingsnytt februar 2018

I samhandlingsnytt for februar, som samhandlingssjefen i Helse Førde nyleg har sendt ut, kan du lese om «Teknologi i helse og omsorg» som nytt studietilbod ved Høgskulen på Vestlandet. Du kan også lese om nyutvikla app for menneske med kronisk lungesjukdom, funksjonsvurdering på tvers og regionale samlinga knytt til samhandlingsavvik. Samhandlingsnytt – Februar 2018

Samhandlingsprosjekt: Funksjonsvurdering på tvers

Flora kommune, Førde kommune og medisinsk avdeling på Førde sjukehus har gått saman i eit samhandlingsprosjekt der ein ønskjer å betre kommunikasjonen på tvers av helsetenestenivå med fokus på funksjonen til pasienten. Prosjektet er ei bestilling frå Koordineringsrådet basert på tilbakemeldingar frå Erfaringskonferansen. I utganspunktet gjekk bestilling på å finne eit felles funksjonsvurderingsverktøy. Ved grundig […]

HAR DET VORE AUKE I MENTALE HELSEPLAGER HJÅ UNGDOM I SOGN OG FJORDANE?

Vi ser hyppige medieoppslag med bekymring over aukande mentale helseplager hjå ungdom. UngData skriv også i sin siste landsrapport at det har vore ein «markant økning i omfanget av selvrapporterte psykiske helseplager» og peikar særleg på auke i depressive symptom hos jenter der 28% rapporterer slike i vidaregåande skular. For einsemd er tala rundt 31% […]