Oppføringer av anne.marte

Todelt samhandlingssjefstilling og ny fagdirektør i Helse Førde

Frå og med juni deler Tone Holvik og Margun Thue på funksjonen som samhandlingssjef i Helse Førde. Enkelte oppgåver og funksjonar skal dei dele mellom seg, medan andre skal dei ha ansvar for saman. Mellom anna vil begge møte i fag – og koordineringsrådet, begge skal delta i planlegginga av møta medan Tone Holvik vert […]

Workshop om helsefellesskapa sine behov for data

Den 11. juni inviterte Samhandlingsbarometeret representantar frå helsedirektoratet/NPR, kommunar/KS og helseføretak i Helse Nord og Helse Vest sine opptaksområde til diskusjonar rundt behovet som helsefellesskapa har for data. Møtet vart avvikla virtuelt med 20 personar som var kopla opp frå ulike stader i landet. Helsefellesskapa skal finne løysingar som passar til lokale behov og føresetnader. […]

Nytt frå Leve heile livet

Det regionale støtteapparatet for kvalitetsreform Leve heile Livet vil to gangar i året gje ut eit Nyhetsbrev for å oppdater kva som skjer i forhold til Leve heile live reforma i Vestland Det regionale støtteapparatet består av Fylkesmannen, Utviklingssenter for sjukeheim og heimeteneste og KS. Her kjem det det første Nyhetsbrevet: Nytt frå Leve heile livet […]

Ny nettside for appen «Pust Deg Bedre»

​Nettsida fungerer som opplæringsplattform for Pust Deg Bedre- appen, der målsettinga er å gje brukarne lik tilgang på informasjon, uavhengig av kvar i landet dei bur. ​Nettsida er utvikla i samarbeid med lokale leverandørar og støtta økonomisk av Stiftelsen Dam. Gå til nettside: www.pustdegbedre.no. Då korona-pandemien braut ut påverka det planane til prosjektet «Pust Deg Bedre». […]

Bli med på lansering av nasjonalt helseatlas for psykisk helse og rus!

Helse Førde lanserer oversiktsatlas innan psykisk helsevern og rusbehandling 10.juni. I høve dette vert det halde ei digital markering 12:00-14:00 Du kan følgje lanseringa her 12:00 – 12:15 Velkommen Arve Varden, administrerande direktør, Helse Førde Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør, Helse Førde 12:15 – 12:30 Praktisk informasjon og plassering i samsvar med smittevern og virtuelt møterom […]

Omfang av pasientreiser for kommunane og helseføretaka i Helse Vest

Det er ei eiga forskrift frå 2016 som gjeld for pasientar, ledsagarar og pårørende sin rett til dekning av utgifter ved reise til helsetenester (pasientreiseforskrifta). Denne omfattar reiser til/frå spesialisthelsetenesta og innanfor ulike delar av kommunehelsetenesta (t.d. reiser til kommunelege/fysioterapeut). Samhandlingsbarometeret har hatt ein variabel for kommunevise reiser innanfor kommunane i Helse Førde sitt opptaksområde. […]

KORONAVARIABLAR I SAMHANDLINGSBAROMETERET

Det har vore gode og detaljerte oversikter både i media og på nettet over koronasituasjonen rundt omkring i landet, både når det gjeld smitta pr. kommune, innlagde på sjukehus inkludert på intensivbehandling og talet på døde. No er situasjonen relativt fredeleg med få innlagde, og ein er i ferd med å endre på dei ulike […]

Ledig stilling som praksiskonsulent i Helse Førde

Helse Førde har ledig fast 20% stilling for allmennlege som praksiskonsulent for område Nordfjord. Søknadsfrist: 15.08.2020   Er du som allmennlege engasjert i samarbeidet mellom kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta? Då er denne oppgåva noko for deg! Helse Førde har ledig fast 20% stilling for allmennlege som praksiskonsulent for område Nordfjord. Praksiskonsulentane er allmennlegar med deltidsstilling i […]