Erfaringskonferansen

Etter suksessen for to år sidan, inviterte KS og Helse Førde HF onsdag 2. og fredag 3. februar til ny erfaringskonferanse. Dette var den tredje i rekka ! Med nær 140 engasjerte deltakarar frå 23 av kommunane i fylket, mange frå spesialisthelsetenesta, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Fylkesmannen, NAV og brukarrepresentantar, så må ein kunne seie at ein dette året tok konferansen til «nye høgder» !

Konferansen blei prega av stort engasjement, livlege ordskifte og sterke meiningsbrytingar. Fokuset var tett knytt til praksis, og hadde særskilt merksemd på vekslinga mellom spesialist- og kommunehelsetenesta. Entusiasmen var med å gi diskusjonen og refleksjonane kraft, framdrift og styrke. I lys av at det ofte er det som «veks opp nedanfrå» som har «livets rett» over tid, står denne måten å kunne samlast om felles utfordringar fram som ein fruktbar måte til å kunne utvikle praksis.

Ein drøfta nærare korleis ein opplever at gjeldande samarbeidsavtalar og rutinar fungerer i kvardagen, og korleis ein kunne få til forbetringar i «samhandlingsrommet» knytt til tilvisningar og ut-/innskriving frå sjukehus. Rekka av erfaringskonferansar fungerer som forbetringsmetodikk i praksis ved at ein på den eine konferansen identifiserer områder der ein ønsker å utvikle samarbeidet, blir samde om sette i verk nye tiltak, som ein så evaluerer, korrigerer og stakar ut ny kurs neste gong ein er samla.

Tilrådingane frå deltakarane på Erfaringskonferansen blir tatt vidare til både Fagrådet og Koordineringsrådet med tanke på vidare oppfølging og implementering i eksisterande samhandlingsstrukturar..

Sjå presentasjonar frå konferansen her