Samarbeid om folkehelse i Sogn og Fjordane

Folkehelsefeltet spenner frå primærførebygging til tertiærførebygging, og har med det eit bredt lovgrunnlag og mange aktørar. Alle har eit ansvar for å implementere folkehelsearbeid i sine ansvarsområde. Det er viktig at aktørane ikkje jobbar kvar for seg, men samordnar/samarbeider om folkehelse på tvers av nivå, sektorar og fagleg ståstad.

Koordineringsrådet (det øvste administrative samhandlingsorganet mellom Helse Førde HF og kommunane) har hatt fokus på folkehelse på i fleire omgangar siste året. Rådet har bedt om eit møte der toppleiinga for aktuelle organisasjonar i fylket deltek. Onsdag 1. februar møttest representantar frå KS, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Høgskulen på Vestlandet, NAV og Helse Førde HF med tanke på å etablere eit tettare og meir konkret samarbeid om folkehelse i fylket.

Ein blei samde om å freiste å etablere eit formelt og forpliktande partnerskap med tanke på felles samarbeid på tvers mellom dei ulike aktørane. Partane arbeider vidare med løysingar knytt til samordning av folkehelseindikatorar som kommunane treng i sitt lovpålagde arbeid med å utarbeide helseoversikter, og å utarbeide søknad om status som programfylke på folkehelseområdet.

 

Av Stig Igland

 

Meir nyheiter om samhandling finn du i Samhandlingsnytt for Februar.