Heimedialyse ved kronisk nyresvikt

Målsetting
Helse- og omsorgsdepartementet sette i oppdragsdokumenta til RHFa i 2017 som målsetting at andelen dialysepasientar som får heimedialyse skal være på minst 30 prosent. Denne målsettinga vart vidareført i 2018. Målsettinga er i tråd med vedtaket i Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten, vedtak i møte 17/3-2016.

Tolkning av tala
Det er kun andel heimedialyse blant pasientar som får dialyse for kronisk nyresvikt som vert berekna.

Det finns to hovudformer for dialyse:
Hemodialyse (bloddialyse)
Peritonealdialyse (bukdialyse)

Pasientar som får hemodialyse på dialysesentra, eller satelitt, får det vanlegvis 3 gonger i veka. Kvar dialyse tek rundt 4-5 timar. Hemodialyse kan også utførast heime.

Heimedialyse eignar seg ikkje for alle pasientar. Heimedialyse, når det vert utført som peritoneal dialyse, er eit meir kostnadseffektivt behandlingstilbod enn dialyse ved sjukehus. I tillegg kan pasienten spare mykje tid på reising fram og tilbake til sjukehuset.

Når det gjeld hemodialyse utført i heimen, finns det ikkje tal som viser at dette er meir kostnadseffektivt enn dialyse utført av helsepersonell i senter. Heimedialyse kan imidlertid gje større fridom til å bestemme når dialysen skal gjennomførast og kan tilpassast pasientane sin kvardag.

Siste registrering er 3. tertial 2018. Nasjonalt var ein då oppe i 23,1% heimedialyse. Det er difor ein veg å gå enno før ein har nådd målsettinga på 30%. Helse Vest hadde samla sett den lågaste måloppnåinga på 17,1%.

Samhandlingsbarometeret har henta ut tal for dei ulike føretaka i Helse Vest.

Figur 1: Utvikling i andel heimedialyse i Helse Vest 2016 – 2018

Vi ser at Helse Førde i motsetning til dei andre føretaka i Helse Vest ikkje hadde registrert pasientar med kronisk nyresvikt og heimedialyse ved inngangen av 2016. Imidlertid har Helse Førde greidd å komme i gang med dette i perioden, og ved utgangen av 2018 var ein det føretaket med best måloppnåing (21%) innan Helse Vest. Talet på pasientar som var omfatta av dette var 9 stk.
Dette er klart positivt og er med på å spare både tidsbruken og lange og dyre reiser for pasientane det gjeld.