Todelt samhandlingssjefstilling og ny fagdirektør i Helse Førde

Frå og med juni deler Tone Holvik og Margun Thue på funksjonen som samhandlingssjef i Helse Førde. Enkelte oppgåver og funksjonar skal dei dele mellom seg, medan andre skal dei ha ansvar for saman.

Mellom anna vil begge møte i fag – og koordineringsrådet, begge skal delta i planlegginga av møta medan Tone Holvik vert den som har hovudansvar for fascilitering, innkalling og møtereferat og vert den som leiarane av råda skal forholde seg til.

Dei skal begge delta i regionale fora for samhandlingssjefane i Helse Vest.

Når det gjeld samhandlingssjefsrolla ut mot kommunane, blir det ei fordeling der Margun Thue tek hovudansvar og er fast kontaktpunkt for kommunane i Sogn og HAFS. Tone Holvik har hovudansvar og er fast kontaktpunkt for nordfjordkommunane, Bremanger, Sunnfjord og Kinn.

Oppgåvene som ligg i dette er mellom anna oppfølging av Helse Førde sitt ansvar i avtaleverket som regulerer samhandlinga mellom Helse Førde og kommunane.

Helse Førde og kommunane har også samarbeid om ulike utviklingsarbeid. Mellom anna skal partane samarbeide om ernæringsstrategi, helsefellesskap og kvalitetsreformen Leve heile livet. Også i desse arbeida vil Thue og Holvik saman ivareta samhandlingsjefen si rolle.

I tillegg har vi samhandlings-og erfaringskonferansane. Tone Holvik har vore med og planlagt neste samhandlingskonferanse, medan Margun Thue vil gå inn i gruppa som skal planlegge kommande erfaringskonferanse.

Ny fagdirektør

1. juni i år hadde Evy-Helen Helleseth sin første arbeidsdag som fagdirektør i Helse Førde. Frå same dato går Trine Hunskår Vingsnes over i stillinga som direktør for medisinsk klinikk. ​

Den nye fagdirektøren er 47 år gammal og spesialist i psykiatri og i allmennmedisin. Ho kjem frå stillinga som overlege i akutt døgn og seksjonsleiar for legetenesta i psykiatrisk klinikk ved Førde sentralsjukehus.
.