Markerte skilnader i dødelegheit av hjarte- karsjukdom i Sogn og Fjordane

I 1910 var forventa levealder i Noreg 56,4 år for menn og 59,3 år for kvinner. I dag kan menn forvente å leve 77,7 år og kvinner 82,5 år.
Dødelegheit blir ofte målt som døde pr. 100 000 i ein tidsperiode. Denne vert ofte målt samla for alle dødsårsaker, og i tillegg for ulike sentrale sjukdomsgrupper. Hjarte- og karsjukdom er største årsaksgruppa for død, og er også den som har vore mest fallande over tid.
Tidleg dødelegheit omfattar dei som døyr før 75 årsalder, og dette vil då være særleg interessant ved at det kanskje i ein del av tilfella kan det være førebyggbare dødsfall.
Samhandlingsbarometeret har med slik tidleg dødelegheit for innbyggarane i dei ulike kommunane.
Utviklinga over tid (2001-2014) for to kommunar (høg/lav), Sogn og Fjordane og landet totalt går fram av figuren under:


Vi ser ein jevnt fallande dødelegheit over tid i Noreg, og i Sogn og Fjordane har ein heile tida lege under langsgjennomsnittet. Dette er positivt i folkehelsesamanheng.
Samstundes ser vi at Hyllestad ligg klart over og har aukande dødelegheit over tid, medan Naustdal kommune ligg klart under og med ein fallande dødelegheit. Dette er markerte skilnader utan at ein i dag har svaret på kvifor det er slik.

Av Hans Johan Breidablikk