UNDERVISNING OM FOLKEHELSE OG SAMHANDLINGSBAROMETERET FOR SJUKEPLEIESTUDENTAR

Sjukepleiegruppa, og utdanninga for denne, er ein sentral komponent i framtidas helseteneste der samhandling blir tiltakande viktig. Studentane skal få kunnskap om førebygging og kunne skrive oppgåver knytt til slike tema.

Tradisjonelt har mykje av undervisninga og praksis på høgskular vore knytt til behandling og omsorg av einskildpasientar. Men tiltak knytt til store grupper og evt. heile befolkninga, krev ofte andre og nye måtar både å tenke på for helsesektoren, og nye arbeidsformer/metodar å jobbe etter.

Folkehelse kan kort beskrivast som samfunnets sin totale innsats for å opprettholde, betre og fremme befolkninga si helse, gjennom å svekke faktorar som medfører helserisiko, og styrke faktorar som bidreg til bedre helse.I dette arbeidet utgjer helsetenesta berre ein del av ein større heilheit, men er likevel ein viktig del.

Samhandlingsbarometeret har i seinare tid teke inn ei rekke variablar som kan vere med å belyse folkehelsespørsmål, sjå folkhelsindikatorane i Samhandlingsbarometeret

Av Hans Johan Breidablik