Kroniske luftvegssjukdommar i Sogn og Fjordane

Dei viktigaste formene for kronisk luftvegssjukdom er astma og KOLS. Astma er også ein tilstand under barndommen hjå mange, og kan betre seg over tid. Den er prega av anfall med hoste og pustebesvær. KOLS er ein tilstand som er mykje knytt til den eldre del av befolkninga der hoste, tungpust og infeksjonar (lungebetennelsar) er framtredande. Lidinga går ofte i bølgjer med hyppige forverringar/innleggingar på sjukehus, og på sikt redusert evne til å greie oppgåver i dagleglivet.
Vi har ikkje presise tal for omfanget av desse lidingane i Sogn og Fjordane, men ein kan få ein peikepinn ved å sjå på kor mange i aldersgruppa 45-74 år som får utskrive medisin for desse tilstandane pr. 1000 innbyggarar i området.
Desse tala ligg i Samhandlingsbarometeret, sjå figuren under:

 

Vi ser av figuren at rundt 10 av 100 personar får slik medisin i Noreg, og med ein viss auke over tid. Generelt ligg Sogn og Fjordane lågare med rundt 8 av 100, men med same tendens til auke over tid. Fjaler ligg klårt lågare med berre 6 av 100. Men som vi ser ligg både Årdal og Bremanger over landsgjennomsnittet. Ein vil kunne tenke seg at både røykevaner og industri kan være faktorar i denne samanhengen (også industristaden Høyanger ligg høgt).

 

Av Hans Johan Breidablik