Ny smertepoliklinikk i Sogn og Fjordane!

Alle helseføretak skal ha tverrfagleg smertepoliklinikk som del av tilbodet til befolkninga.
Smertepoliklinikken er eit samhandlingsprosjekt og er lokalisert til Sunnfjord Medisinske Senter i Florø, og starta 1. mai i år med det førebuande arbeidet. Den offisielle oppstartmarkeringa av smertepoliklinikken er planlagt 9. juni! Poliklinikken er organisert under Medisinsk klinikk i Helse Førde.

Smertepoliklinikken er etablert i samsvar med tilrådingar frå ei prosjektgruppe som har vore samansett av likeperson, praksiskonsulent, og deltakarar frå kommunehelsetenesta og Helse Førde. Organisering, drift og bemanning føl nasjonale retningsliner og tilrådingar, og nyttar velkjente og anerkjente metodar for undersøking og tiltak.

Poliklinikken skal yte tenester til pasientar med langvarige smerteplager som har eit kronisk preg og som ikkje har vondarta årsak (kreft) og skadar. Mange i pasientgruppa vil ha sjukdomar og symptom frå muskel- og skjelettsystem, eller uklårt utgangspunkt. Langvarige smerter er eit utbredt helseproblem, og råkar 25-30 % av befolkninga (Helsedirektoratet 2015). For mange av pasientane krev behandlinga samarbeid mellom fagpersonar med ulik kompetanse.
På Samhandlingsbarometeret har ein presentert to variablar som kan illustrere problematikken:

a) Tal personar som oppsøker kommunehelsetenesta for muskel-skjelettplager årleg

Vi ser at omkring ein firedel av befolkninga kontaktar kommunehelsetenesta årleg for plager frå muskel-skjelettsystemet. Det er jamt aukande og Sogn og Fjordane ligg over landsgjennomsnittet. Av kommunane ligg Naustdal høgast og Gulen lågast, men skilnadane er generelt ikkje så store mellom dei ulike kommunane.

b) Tal personar med muskel-skjelettplager som blir behandla i spesialisthelsetenesta årleg

Talet på personar som får behandling i spesialisthelsetenesta svarar til om lag 10% av dei som oppsøker kommunehelsetenesta. Sogn og Fjordane ligg her klart over landet. Vi ser at to nabokommunar; Fjaler og Gaular utgjer ytterkantar. Om dette skuldast reelle skilnader i plager, eller ulik tilvisingspraksis veit vi ikkje.
Tilvisingane til smertepoliklinikken er begynt å komme inn, og dei vert vurdert fortløpande. Alle pasientane vert kontakta for avklaring av behov og avtale for oppmøte/undersøking innan 10 dagar. Det er ei målsetting at behandlingsperioden skal vere konsentrert og avgrensa i tid, slik at ein unngår fleire reiser og konsultasjonar enn høgst nødvendig.

Kontaktinfo:
Helse Førde, Smertepoliklinikken, postboks 1000, Helse Førde, 6807 Førde. Telefon 578 39 163.

Av Emma Bjørnsen