FRISK – Folkehelsekartlegging mellom vaksenbefolkninga i Sogn og Fjordane

Ei samling av fagfolk og forskarar frå Vestlandet med tyngde i Sogn og Fjordane har starta arbeidet med å planlegge ei helseundersøking for alle vaksne innbyggjarar i fylket. Prosjektet har fått namnet FRISK Sogn og Fjordane.

Årsaka til at vi treng ei slik kartlegging er at vi veit svært lite om den faktiske helsetilstanden til den vaksne befolkninga, og både kommunane og helsetenesta treng denne bakgrunnskunnskapen for å kunne legge til rette for helsefremmande og førebyggande tiltak på rett stad til rett tid og til rett «folkegruppe». Dette gjeld primærhelsetenesta så vel som spesialisthelsetenesta. Det kan vere kartlegging i forhold til t.d. overvekt, psykisk helse, bruk av tobakk, levekår og trivsel, og ein vil slik kople sjølvrapportert informasjon frå innbyggjarane også til enkle målingar og blodprøvesvar i forhold til risikofaktorar for dårleg helse.

Kvar enkelt innbyggjar vil gjennom dette også få moglegheit til betra innsikt i eiga helse. Undersøkinga vil også gje ein god peikepinn til å forutsjå behov for morgondagens helseapparat.

FRISK vil nytte Samhandlingsbarometeret og Fylkesspegelen for å presentere/tilgjengeleggjere data frå undersøkinga. Ein vil vidare lagre blodprøver i ein biobank som kan nyttast til framtidsretta forsking og innovasjon i forhold til biologiske markørar og risikoanalyse.

For meir opplysingar om undersøkinga kan Anette Bøe Wolff (tlf. 91623378) eller Hans Johan Breidablik (tlf. 90182853) kontaktast

Av Anette Bøe Wolff og Hans Johan Breidablikk