Nye KOSTRA tall er publisert!

Samhandlingsbarometeret har nå oppdatert dei indikatorar, innan området Kommunehelsetenesta, som er basert på KOSTRA tal. Du finn følgjande oppdaterte indikatorar i Samhandlingsbarometeret.

Andel plasser
– i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner
– i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av befolkningen 80+
– avsatt til rehabilitering/habilitering
– i skjermet enhet for personer med demens
– avsatt til tidsbegrenset opphold

Legetimer og Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem

Netto driftsutgifter
– pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten
– pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten
– til forebyggande arbeid, helse, i 1000kr
– til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger, konsern
– til forebyggende arbeid, helse pr. innbygger, konsern

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer årleg førebelse KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering)tal for kommunane 15. mars. Dei førebelse nøkkeltala per 15. mars kan ha feil. Reviderte tal vert publisert på SSB 15. juni, etter at kommunane har retta opp eventuelle feil og manglar i sine data. (Kjelde: SSB) Indikatorane i Samhandlingsbarometeret vil då også bli oppdatert med reviderte tall.