Regionale dagsamlingar om samhandlingsavvik

Tirsdag 14.mars blei årets første regionale dagsamling knytt til samhandlingsavvik arrangert i Nordfjord. Omlag 25 deltakarar var møtt fram i Storstova på Nordfjord psykiatrisenter. Heile seks kommunar var representert, i tillegg til fleire tilsette frå både Psykisk Helsevern og somatisk del i Helse Førde HF. Dei frammøtte var samde om at det er nyttig å diskutere og reflektere kring avvik og uønska hendingar på tvers av fagområde, yrkesgrupper og forvaltningsnivå. Det blei peika på at for å kunne legge til rette for kontinuerleg læring og forbetring, er det avgjerande at avvik og uønska hendingar blir fanga opp.

Bakgrunnen for samlinga er at det er innført ei felles ordning for avvik og uønska hendingar i høve samhandling. Koordineringsrådet har bestemt at det skal gjennomførast dagsamlingar i kvar region annakvart år som eit ledd i implementering og evaluering av denne ordninga. Målgruppa er leiarar innan helse- og omsorg i kommunane, einingsleiarar/seksjonsleiarar i Helse Førde HF, tilsette som er engasjerte i samhandlingssaker og kvalitetsutviklingsarbeid både i kommunane og i helseføretaket. Arrangørar er Helse Førde HF og KS Sogn og Fjordane.
Samlinga i Nordfjord blir følgt opp med tilsvarande arrangement for både Sunnfjord, ytre og indre Sogn.

Invitasjon til regionale dagsamlingar 2017 (2) (PDF)

Regionale dagsamlingar 2017 samla presentasjon (PDF)

Rapport frå arbeidsgruppe (PDF)

Av Stig Igland