Inspirerande fagdag Barn som pårørande 28.02.18

Rundt 130 deltok på «Fagdag barn som pårørande» på Thon Hotel Jølster den 28.02.18. Deltakarane var jevnt fordelt mellom Helse Førde, ulike etatar i kommunane (barnevern, barnehage, skule, helsestasjon, psykiatritenesta m.m.), brukar og interesseorganisasjonar.Tilskot frå Helsedirektoratet (via Fylkesmannen) gjorde det mogeleg å arrangere fagdagen utan store kostnader for deltakarane. Ei arbeidsgruppe med representantar frå Helse Førde, kommunane Jølster, Naustdal, Gaular, Førde og brukarrepresentant var arrangør.

Tema
Tema for fagdagen var: «Kommunikasjon og samhandling- nøkkel til meir målretta innsats i arbeidet med barn som pårørande».

Det var svært gledeleg at så mange kunne delta, noko som viser behovet for ei slik tverrfagleg samling. Deltakarane fekk mykje nyttig informasjon og inspirasjon til å fortsette arbeidet med barn som pårørande både i spesialisthelsetenesta og kommunane. Ikkje minst vart det understreka kor viktig samhandlinga mellom 1. og 2. linjetenesta er i dette arbeidet, og at det er viktig å innarbeide gode samhandlingsrutiner.

Program for dagen
• Oddfrid Sandvik familieterapeut i Fredrikstad kommune hadde ei inspirerande forelesing om «Den viktige samtalen! – kvifor og korleis samtale med barn og foreldre»
• Informasjon frå ulike kommunar og organisasjonar gav eit bilete av noko av det som skjer innan feltet barn som pårørande i fylket.
• Deling av pårørandeerfaring gav ei konkret påminning om kor viktig pårørandearbeidet er.
• Informasjon frå arbeidet med barn som pårørande i Helse Førde viste både dilemmar og utfordringar i arbeidet med å ivareta barn som pårørande og familiane deira.

Presentasjonar finn du her

Av Kjellaug Kringlebotten Berntsen