Samhandlingsbarometeret som datakjelde for Høgskulen!

Fagmiljøet i organisasjon og leiing ved Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal, inviterte Hans Johan Breidablikk til seminar den 02 .mars for å orientere om Samhandlingsbarometeret. Bakgrunnen for invitasjonen var eit ønske om å lære meir om kva Barometeret er, kva data som er tilgjengelege og kva dei kan brukast til. Fagmiljøet driv eit deltids mastergradsstudium i organisasjon og leiing retta mot leiarar innan helse, velferd og utdanning. Seminardeltakarane si vurdering er at data frå Samhandlingsbarometeret saman med kompetansen til personalet som jobbar kan vere av nytte for masterstudentane. Særleg kan det vere nyttig når studentane skal velje tema for masteroppgåver. Data frå Samhandlingsbarometeret kan her bidra til å generere hypotesar som studentane kan undersøke vidare empirisk.

Fagmiljøet driv også det strategiske forskingsprogrammet Innovasjon og kvalitet i offentleg tenesteyting og styring. Data frå samhandlingsbarometeret kan vere til nytte også for forskarprosjekt knytt til dette programmet. Fagmiljøet ønsker derfor å følgje opp og styrke det framtidige samarbeidet med Samhandlingsbarometeret.

Helsing frå Einar Hovlid, Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsvitenskap