Skjema for melding om samhandlingsavvik og uønska hendingar er no lett tilgjengeleg på samhandlingssida!

Koordineringsrådet har vedteke ei felles ordning for melding av avvik og uønskte hendingar knytt til samhandling. For å få eit godt samarbeid, kvalitetsforbetring og læring, er det viktig å melde frå om avvik og uønskte hendingar internt i Helse Førde, internt i kommunane og mellom kommunane og Helse Førde.

Det er utarbeidd eit skjema for melding om avvik/uønskte hendingar med framlegg til forbetringstiltak. Dette er rettleiande for kva opplysningar som trengs. Fleire kommunar har ytra ønske om at skjemaet kan leggast på www.samhandling- sfj.no, og det er no gjort (sjå i øvst i høgremargen). Skjemaet ligg også på nettsidene til Helse Førde

Kva er samhandlingsavvik og uønskte hendingar?

Avvik blir definert som «Mangel på oppfylling av eit krav» og ei uønska hending er ei «Hending eller tilstand som kan medføre skade på menneske, miljø og materiell eller annan form for økonomisk tap»

Når skal ein melde samhandlingsavvik?

Samhandlingsavvik skal meldast når det er:
• Brot på rammeavtale og/eller delavtalar
• Brot på lovkrav
• Brot på samhandlingsrelaterte retningsliner
• Andre hendingar som ikkje skal finne stad i samhandlinga

Ved samhandingsavvik kan kommunen skrive omtale av hendinga i Helse Førde sitt skjema, eige skjema eller i brev, og sende det til Helse Førde, postboks 1000, 6807 Førde, saman med følgjebrev. Helse Førde sender utskrift frå avvikssystemet Synergi, saman med følgjebrev, til postmottak i kommunen. Sjå til at all nødvendig informasjon er med i brevet. Samhandlingsavvik inneheld sensitiv informasjon, og kan ikkje sendast som e-post

Skjema for melding av avvik og uønska hendingar

Brevmalar til følgjebrev ved melding

Av Anne Marte Sølsnes