Lege- og fysioterapitimar til pasientar på sjukeheimar

På Samhandlingsbarometeret finn vi tal for legetimar og fysioterapitimar pr. bebuar på sjukeheimar/heildøgns institusjonar. Generelt er pasientgruppa på sjukeheimar blitt meir krevjande å behandle, og behandlinga også meir avansert. Dette er også i pakt med Samhandlingsreforma sitt mål om å flytte meir av behandlinga ut i kommunane.

 

Figuren under viser utviklinga og nivået av tilgjengelege legetimar pr. bebuar pr. veke

Vi ser at det nasjonalt har vore ein klar auke frå 0,3 timar pr. veke i 2009 og opp til 0,5 timar i 2016. Sogn og Fjordane har lagtlege i underkant av dette, og har 0,4 timar i gjennomsnitt i 2016. For t.d. Leikanger kommune ser vi ein markert auke over tid til 0,7 timar, medan Askvoll har gått motsett veg og er nede i 0,2 timar i 2016.

 

Figuren under viser tilsvarande for fysioterapitimar pr. bebuar pr. veke

På dette området ligg Sogn og Fjordane samla sett på nivå med landet med 0,4 timar pr. bebuar pr. veke. Vi ser at ein kommune som Luster har satsa klart på dette området og ligg nesten tre gonger over landsgjennomsnittet, medan Gaular berre rapporterer ein firedel av dette. Dette er markerte skilnader då ein i utgangspunktet vil forvente at behovet hjå pasientgruppene er nokolunde likt i dei ulike kommunane.

Statistikken her er basert på tal som dei ulike kommunane sjølve har rapportert gjennom KOSTRA-systemet (SSB). Ved tolking av skilnader må ein difor ta med seg at det kan være ulik praksis mellom kommunane når det gjeld rapporteringa.

 

Av Hans Johan Breidablik