SAMHANDLINGSNYTT

Foto: Oddleiv Apneseth

Etter lang tids pause gjenoppstår samhandlingsnytt i ny utgåve.

I ein digital verden vil det ikkje bli sendt ut nyhendeskriv i «papirversjon» lenger. Heretter vil aktuelle saker på samhandlingsområdet bli lagt ut på sida «Samhandling i Sogn og Fjordane». På denne sida vil tilsette i kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde finne all aktuell informasjon for samhandlingsområdet.

Det einaste du treng å gjere er å melde deg på nyhendeskriv på sida https://samhandling-sfj.no/. Vi treng di hjelp til å informere kollegaer og andre om dette, slik at Samhandlingsnytt kan nå ut til dei som tidlegare har fått «papirutgåva».

Har du tips til saker innan samhandling som du meiner fleire bør få høyre om? Ta kontakt med tone.holvik@helse-forde.no eller anne.marte.solsnes@helse-forde.no

INFORMASJON FRÅ SAMHANDLINGSFORA:

Fagrådet (rådgjevande organ for koordineringsrådet)
12. september var det møte i Fagrådet i Dale. Tenesteleiar for bistand og omsorg, Kjersti Valvik, tok imot Fagrådet på Helsetunet.

Aktuelle saker var:
• Nytt frå praksiskonsulentane
• Samhandlingsavvik
• LIS-situasjonen i spesialist- og kommunehelsetenesta
• Prosess for prehospital plan
• Nasjonal handlingsplan for eliminering av Hepatitt-C – plan for kommunane og Helse Førde
• Meld. St. 15 (2017-2018) Leve heile livet
• Vel heim-prosjektet i Helse Vest
• Praksis for allmennlegar i spesialisthelsetenesta
• Status elektronisk meldingsutveksling
• Revisjon av Helse Førde sin strategi for forsking og innovasjon
Meir informasjon finn du her: https://samhandling-sfj.no/samhandlingsfora/fagradet/referat-fra-fagradet/

Koordineringsrådet
24. september var det møte i Koordineringsrådet i Lærdal på Villakssenteret. Rådmann Arne Johansen viste oss rundt på Lærdal bu- og omsorgsheim etter møtet.

Aktuelle saker var:
• Kontaktmøte mellom KS og Helse Førde. Passar det inn i samhandlingsstrukturen?
• Prehospital plan
• Orientering om ungdomsrådet
• Samhandlingskonferansen 2020
• LIS1-utdanning – felles ansvar
• Ny kommunelov – har det konsekvensar for samhandlinga?
• Praksis for allmennlegar i spesialisthelsetenesta
• Helse Førde sin strategi for forsking og innovasjon
• Kartlegging av sjukepleiesituasjonen i fylket
• NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland
• Korleis skal vi arbeide vidare med samhandlingsavvik?

Meir informasjon finn du her så snart referatet er klart: https://samhandling-sfj.no/samhandlingsfora/koordineringsradet/referat-fra-koordineringsradet/