OPPDATERTE FOLKETAL ETTER NY REGION- OG KOMMUNESTRUKTUR – KOR MANGE ER I RISIKOGRUPPA KNYTT TIL KORONAVIRUSET I ULIKE KOMMUNAR?

Situasjonen rundt koronaviruset dominerer for tida nyhendebildet i alle land.

I Helse Vest sitt ansvarsområde har ein pr. 25. mars 15 koronasjuke innlagde i Helse Bergen og Helse Stavanger, 9 i Helse Fonna og 1 i Helse Førde. Men dette bildet vil endre seg frå dag til dag, og det er forventa ein auke framover utan at det er råd å seie kor stor denne blir.

Eldre er ei særleg risikogruppe, og det blir rådd i frå å ha samkvem med desse frå andre i familien. Det blir også diskutert om ein skal sette inn endå strengare tiltak for å verne nettopp denne gruppa, der mange også bur på ulike kommunale institusjonar.

Det kan difor vere av interesse å få fram kor mange som er i denne gruppa rundt om i kommunane i Helse Vest-området.

Oppdaterte folketal pr, 01.01.2020 viser at Helse Stavanger har 13% av folketalet sitt over 67 år, Helse Bergen 14%, medan Helse Fonna og Helse Førde har klart fleire med 17% av befolkninga.

Befolkningstal for kommunane i Helse Førde sitt opptaksområdet finn du her.

Andelen eldre over 67 år varierer betydeleg innanfor Helse Vest-området. T.d. har Sandnes i Rogaland 11% eldre. Kommunar som Tysnes og Hyllestad i Vestland har 24% eldre.

Samanslåing av kommunar, og særleg justering av grenser innanfor dei eldre kommunane (t.d. Bryggja i Nordfjord) har gjort det krevjande å få til korrekt befolkningsstatistikk bakover i tid for dei nye kommunane, t.d. Kinn.

Av Hans Johan Breidablik

Viktig informasjon angåande Korona

Helse Førde og kommunane har felles prosedyre for «Samarbeid mellom Helse Førde og kommunane ved influensapandemi»

Etter oppmoding frå koordineringsrådet vert no denne prosedyra sendt ut til alle kommunane v/kommunedirektørane for å starte arbeidet med å etablere operativt samhandlingsråd og taktisk samhandlingsgruppe.

I første omgang er det taktisk samhandlingsgruppe som vert etablert. Eksisterande prosedyre er ikkje heilt i tråd med dagens realitetar når det gjeld deltakarar og koordineringsrådet kom med følgjande forslag til samansetting av gruppa:

Frå kommunane: Jan Helge Dale, Thomas Vingen Vedeld, Øystein Furnes og Leiv Erik Husabø (kommune overlegar/smittevernlegar i hhv. Kinn, Stad, Sunnfjord og Sogndal), Elin Sørbotten (samhandlingskoordinator).

Frå Helse Førde: Kari Furevik (leiar smittevern) Terje Olav Øen (beredskapssjef), Laila Haugland (avd. sjef med. avd.), Robert Brennersted (avd. sjef AAM), Trine Vingsnes (fagdirektør).

I ettertid er gruppa supplert med Frode Myklebust (Lærdal), Torgeir Finjord (med.fagleg rådgjevar med.avd.) og Tone Holvik (samhandlingssjef).

Fagdirektør Trine Hunskår Vingsnes i Helse Førde er leiar av gruppa.

Tilråding til kommunane: Prioriterte oppgåve

Taktisk samhandlingsgruppe sender no ut ei sterk oppmoding til kommunane om å gje høgste prioritet til førebuingar for å kunne handtere ein komande pandemi innan kort tid. Gruppa ber kommunane gå gjennom rutinar i samband med pandemi . Særleg er der behov for å kartleggje og starte planlegging i høve:

  • Lokalitetar for isolering/kohort
  • Personell
  • Utstyr

Samhandlingsgruppa ber og om at kommunane melder tilbake status for dei tre punkta til samhandlingskoordinator Elin Sørbotten innan torsdag 12.03.

Forankring av arbeidet i den taktiske samhandlingsgruppa

Kommunane og Helse Førde har behov for gjensidig informasjonsutveksling, involvering og samhandling for å sikre gode rutinar og for best mogleg å nytte dei ressursane vi har samla sett.

Den taktiske samhandlingsgruppa kan bistå med medisinske vurderingar og tilrådingar, og kan ta ei rolle i å koordinere tiltaka i primær- og spesialisthelsetenesta. For å kunne bidra med dette, treng gruppa forankring i kommunane. Helse Førde tok difor (på vegne av samhandlingsgruppa) dette opp som sak i Fylkesmannen sitt møte med kommunane og Helse Førde 09.03.20.

Praksiskonsulentane sender ut løpande informasjon til fastlegane. Denne informasjonen finn du og her https://samhandling-sfj.no/samhandlingstiltak/praksiskonsulentane/

 

 

Samhandlingskonferansen 2020 er avlyst/utsett

 På bakgrunn av den pågåande situasjonen med Korona er samhandlingskonferansen avlyst/utsett.

Vi kjem tilbake når situasjonen har roa seg.

 

 

Lærings- og mestringssenteret arrangerer ein fagdag for alle med direkte pasientkontakt i 1. og 2. linjetenesta. Her vil du få ein gjennomgang av nyttige framgangsmåtar i møte med pasientar, brukarar og pårørande. Både vanlege og meir utfordrande menneskemøte. Eksempla er realistiske, og du får innsikt i kva du gjer bra og korleis du kan bli betre.

Det er når vi gir omsorgsfull og rett behandling at det er gjevande å vere helsearbeidar. Når du er både varm og effektiv kjem den gode kjensla av å vite at du er god i jobben din.

Tema: «Varm og effektiv-god kommunikasjon i ein travel kvardag»

Tid:  kl 10-15.00

Program: Varm, effektiv og god kommunikasjon

Påmelding: 3.april anne.ovreboe@helse-forde.no eller 57 83 98 70