Diabetesforum

Diabetesforum er ein tverrfaglig konferanse om moderne diabetesbehandling. Nytt høvet til ei oppdatering for deg og medarbeidarane dine! Kurset går over tre vekedagar og startar om kvelden onsdag 22. og sluttar fredag 24. April ved lunjstider. Søkt godkjent som emnekurs tellande for allmenmedisin.

Stad: Scandic Hotel Sunnfjord, Førde.
Tid: Onsdag 22. april til fredag 24. april 2020

Hovedtema:
Breidt samansett fagleg program med mål om å styrke kunnskap om diabetes hjå helsepersonell.

Nytt i 2020:
Gratis grunnkurs i diabetes for tilsette på sjukeheim, legekontor og i heimesjukepleie. Grunnkurset finn stad 22. april fra kl. 18 til 20.30.

Påmelding: Frist 25. mars på www.diaforum.net

Kontaktperson: E-post: svanhild_solheim@hotmail.com Mobil: 924 41 199

https://www.diabetes.no/helsepersonell/kurs-og-konferanser/diabetesforum-i-fylkene/diabetesforum-i-vestland-2020/ 

http://diaforum.net/

Førebuande samling i forbetringsutdanning

Førebuande samling i forbetringsutdanninga var 15.01.20 i Førde. Der var 28 deltakarar frå sju kommunar og Helse Førde.

Hovudfokus var innføring i tema innan forbetringsmetodikk, og samlinga hadde ei veksling mellom innlegg og øvingar. Marta Strandos, USHT og Kari Furevik, Helse Førde ynskte velkommen og Annette Eri Norevik opna med ei «Bli kjent» øving. Team frå Gulen kommune delte av sine erfaringar frå prosjektarbeid. Siri Wiig frå Universitetet i Stavanger presenterte SAFE- LEAD leiarguide, og det å stoppe opp før du startar med eit forbetringsarbeid. Kari Furevik hadde innleiing i teori, om det å setje konkrete mål og målingar i arbeidet og ulike verkty. Berit Ullebust, USHT snakka om det å setje saman team, og ulike eigenskapar og roller som teamet bør inneha.

 

Samhandlingsnytt: Ny oppstart av Storbrukar-prosjektet

Helse Førde og Kinn kommune  skal i gang med vidareføring av Storbrukarprosjektet. Frå Helse Førde er det medisinsk sengepost og ortopedisk sengepost som er deltakande einingar. Her vil dei ta med seg i resultata vi har fått frå tidlegare prosjekt «Pasientar med store og samansette behov» og «Funksjonsvurdering på tvers». Flora kommune har prosjektleiaransvar og Helse Førde stiller med koordinator for oppfølging av arbeidet. Målgruppa for prosjektet er alle pasientar som har endra funksjonsnivå frå innlegging til utskriving
Det er ønskjeleg å gjere dette prosjektet i samband med Læringsnettverket som KS planlegg å gjennomføre i Helse Førde sitt opptaksområdet og at flest mogleg som er med i prosjektet deltek på desse samlingane.

Det er tre områder som er peika ut som aktuelle for vidare arbeid:

• Funksjonsvudering på tvers – innlegging i og utskriving frå sjukehus
• Nødvendig og tilstrekkeleg informasjon ved inn- og utskriving frå sjukehus
• Legemiddelsamstemming

I starten av januar vil prosjektet kartlegge informasjonsflyten rundt aktuelle pasientar som blir innlagt på medisinsk sengepost og ortopedisk sengepost. Både kommunen og dei deltakande sengepostane vil vere involvert i kartlegginga. Målet er å kartlegge no situasjonen rundt informasjonsflyten. Ut frå det ein finn av utfordringar vil dei utvikle tiltak som kan betre informasjonsflyten mellom spesialisthelsetenesta og kommunen.

Av Anne Marte Sølsnes