Workshop om helsefellesskapa sine behov for data

Den 11. juni inviterte Samhandlingsbarometeret representantar frå helsedirektoratet/NPR, kommunar/KS og helseføretak i Helse Nord og Helse Vest sine opptaksområde til diskusjonar rundt behovet som helsefellesskapa har for data. Møtet vart avvikla virtuelt med 20 personar som var kopla opp frå ulike stader i landet.

Helsefellesskapa skal finne løysingar som passar til lokale behov og føresetnader. I dette arbeidet er ein avhengig av eit godt faktagrunnlag gjennom data og analyse for å kunne målrette prioriterte samarbeidstiltak. Her er Samhandlingsbarometeret eit viktig verktøy, særleg fordi det vert publisert data/variablar som er retta inn mot både den kortsiktige og meir langsiktige samhandlinga mellom kommune- og spesialisthelsetenesta.

Møtet hadde interessante innlegg og gode diskusjonar. Det skjer mykje på feltet, særleg knytt til å definere dei fire prioriterte pasientgruppene som helsefellesskapa bør samarbeide om, og til å lage planar for konkrete satsingar mellom kommunane og føretaka. Dette vil i neste omgang synleggjere kva behov ein har for data.

Spørsmålet er «kva data treng vi» og ikkje «kva data har vi». Skal ein svare godt på dette er ein avhengig av brei deltaking og lokal forankring, og å kunne sjå kommune- og sjukehusdata i samanheng. Dette vil Samhandlingsbarometeret kunne bidra til på ein måte som er tilpassa dei lokale behova.

Førebudde innlegg og program for møtet finn du her:

Program for workshop om helsefellesskap og behov for data

Tone Data til Helsefellesskap 11.06.2020

Beate NHSP styringsinformasjon

Emma Data til helsefellesskapa i Samhandlingsbarometeret

Frode Helsefellesskap-BehovForDataKS

Magne Samhandlingsbarometeret