Nytt Helseatlas om nyføddmedisin lansert rett før jul

Den nasjonale ordninga med Helseatlas vert drive av Helse Nord og Helse Vest etter bestilling frå Helse- og omsorgsdept. I Helse Nord vert dette drive av Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE), medan Helse Førde utfører denne funksjonen på vegne av Helse Vest. Helseatlasmiljøet i Helse Førde samhandlar i stor grad med miljøet knytt til Samhandlingsbarometeret. Atlas består av ein rapport, korte faktaark og ei nettside http://www.helseatlas.no/. Her ser ein på skilnader mellom ulike delar av Noreg når det gjeld spesialisthelsetenester innanfor eit emneområde.

SKDE kom i desember ut med sitt tredje atlas som omhandla nyføddmedisin. Her har ein nytta data frå både Medisinsk fødselsregister og Nyføddmedisinsk kvalitetsregister i samarbeide med Barnelegeforeininga. Atlaset viser variasjon i t.d. innleggingar, antibiotikabehandling, respiratorbehandling, bruk av intensiv behandling, lysbehandling og behandling av lavt blodsukker for tidsperioden 2009 til 2014. For fleire av områda kjem det fram betydelege og ikkje lett forklarlege skilnader. T.d. er omfanget av diagnostisert sepsis (blodforgiftning) 5,5 gonger høgare hjå pasientar busette i Nordland i høve til Bergen/Sogn og Fjordane. Antibiotikabruken heng også sterkt saman med dette.  Sjå heile Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas her.

Leiar for Helseatlastenesta i Helse Førde, Marte Bale la fram dette saman med barnelege Fabian Bergquist for føretaksleiinga tysdag 10. januar. Dr. Bergquist har sjølv erfaring med bruk av desse registera gjennom arbeidet sitt i Helse Førde.

I Helse Førde arbeider ein for tida med eit atlas som skal omhandle dei vanlegaste lidingane som ver behandla innan Ortopedisk avdeling, og i dette samarbeider ein tett med overlege Svenning iLida.

Av Hans Johan Breidablik

ERFARINGSKONFERANSEN 2017

Velkommen til erfaringskonferanse 2.-3.februar!

For å drøfte tilgjengeleg styringsinformasjon, erfaringar og forbetringspunkt, inviterer ein til ny erfaringskonferanse etter suksessen for to år sidan!

Innhaldet på konferansen vil vere tett knytt til praksis, og vere relatert til vekslinga mellom spesialist- og kommunehelsetenesta. Ein vil freiste å sjå nærare på korleis gjeldande samarbeidsavtalar og rutinar fungerer i den praktiske kvardagen. Målgruppa er leiarar og tilsette både i første- og andrelinjetenesta som har sin arbeidskvardag i dette «samhandlingsrommet».

Program: Erfaringskonferansen Skei i Jølster 2. og 3. februar 2017

Program- og arrangementskomité for konferansen er:

Gerd Bjørkedal, brukarrepresentant
Jan Helge Dale, Kommuneoverlege Flora Kommune
Irene Barmen Hoel, Rådgjevar Helse Førde HF
Inghild Mowatt, Seksjonsleiar Helse Førde HF
Stig Igland, Samhandlingssjef/avdelingssjef Helse Førde HF

Påmelding og praktisk informasjon:

Påmelding snarast, og seinast torsdag 26. januar:

Tilsette i Helse Førde melder seg på via læringsportalen.
Tilsette i kommunar/andre melder seg på via e-post til: kari.anne.sunde@helse-forde.no

Ved påmelding må det veljast mellom dagpakke og eventuelt middag, eller overnatting med måltid inkludert. I påmeldinga vel ein mellom følgande alternativ:

• Dagpakke (inkl. lunsj) kr 505,- • Middag kveld 2.februar kr 350,-
• Overnatting inkl. lunsj, middag (dag 1), frokost og lunsj (dag 2)
• Enkeltrom kr 1 750 • Dobbeltrom kr 3 010

Vi gjer merksam på at den einskilde deltakar betalar direkte til hotellet ved avreise.

Ved spørsmål, ta kontakt med: Stig Igland, tlf. nr. 90632871/stig.igland@helse-forde.no

 

Av Stig Igland

Elektronisk meldingsutveksling

Frå 2016 skal alle legekontor og vaktsentralar i Norge sende tilvisingane elektronisk og ikkje pr. post. Unntak elektronisk meldingsutveksling i Sogn og Fjordane er: tilvisingar til PBU, purring på tilvisingar/tilleggsinformasjon, og rekvisisjonar til radiologi og laboratoria (førebels).

Helse Førde HF samarbeider med legekontor og legevaktsentralar i Sogn og Fjordane om elektronisk meldingsutveksling, dvs. at tilvisingar og epikriser vert sendt elektronisk mellom legekontor og helseføretak. Det er eit mål at meldingane skal verte sendt elektronisk og ikkje på papir. For indikatoren «Elektronisk meldingsutveksling, tilvisingar» i Samhandlingsbarometeret vert det framstilt kor mange prosent av alle tilvisingar som vert sendt elektronisk per kommune.

Fordelen med elektroniske meldingar er mellom anna at sendar, gjennom systemet, får ei kvittering når meldinga er mottatt. Legekontoret vil såleis ha ein garanti for at tilvisinga har nådd fram. Overføringa vil også skje raskare frå tilvisar til helseføretaket enn ved bruk av papirsending, og meldinga kjem direkte i pasientjournalen. Det er mindre risiko for at tilvisinga kjem på avvegar enn dersom den vert sendt på papir.

Data frå Samhandlingsbarometeret viser at dei fleste kommunane i dag sender over 95% av tilvisingane elektronisk. Fjaler toppar med 99% og er tett følgt av kommunane Askvoll, Aurland, Flora, Gaular, Luster, Vik og Sogn lokalmedisinske senter (Sogn LMS) med 98%. Solund er den einaste kommunen som ikkje nyttar elektronisk meldingsutveksling. Når dei startar opp kan vi seie at elektronisk meldingsutveksling er innført i heile fylket.

Statistikken for elektronisk meldingsutveksling kan du sjå på Samhandlingsbarometeret

 

Av Maria Holsen

Folkehelseindikatorar i Samhandlingsbarometeret

Eit utval indikatorar på folkehelseområdet ligg no Samhandlingsbarometeret. Folkehelseindikatorar treng kommunane  mellom anna i sitt lovpålagde arbeid med å utarbeide helseoversikt. Arbeidet er i hovudsak gjort i samarbeid med kommunane, men fylkeskommunen, fylkesmannen og NAV har og bidrege aktivt. Alle indikatorane som skal inn under folkehelsevalet i barometeret er enno ikkje på plass, men vil bli lagt inn etter kvart som dei er klargjort og kvalitetssikra. Folkehelsevalet vil elles vere under kontinuerleg utvikling, slik resten av barometeret er det. Vi håper at Samhandlingsbarometeret no kan være ein stad der kommunane i Sogn og Fjordane kan finne mange av dei data som trengs for å utvikle helse- og omsorgstenesta og folkehelsearbeidet i kommunen.

Det samfunnsfaglege perspektivet og befolkningstilnærminga er viktig i folkehelseabeidet, og data/kunnskap om friskfaktorar og tilrettelegging for god helse er svært sentralt. Her har fylkeskommunen ei særleg rolle, og arbeid rundt ei samordning av barometeret og Fylkesspegelen, som Sogn og Fjordane fylkeskommune driftar, er starta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Emma Bjørnsen og Anne Marte Sølsnes

 

Ny nettside knytt til Samhandlingsbarometeret

Som du ser har vi fått ei ny nettside knytt til Samhandlingsbarometeret. Her kjem du direkte inn til databasen i toppmenyen. På nettsida vil vi informere om oppdateringar og endringar i barometeret. Sida vil også fortløpande informere om relevante samhandlingstema. Vi håpar at den nye sida vil stimulere til fagutvikling og utforming av tenestene ute i kvar enkelt kommune, og at den vil vere ei hjelp til å klarare sjå kva utfordringar din kommune har. Vi håper også at studentar, forskarar og andre vil ha utbytte av sida. Sida vil bli oppdatert og utvikla undervegs etter tilbakemeldingar frå brukarane. Les meir om sida.

I løpet av hausten har vi oppdatert alt som er av data og indikatorar på Samhandlingsbarometeret. Dermed blir vi meir relevante og informative for kommunane sin bruk. Heilt sidan starten i 2011 har samarbeidspartane utvikla barometeret, og er no i ferd med å utvikle nye folkehelseindikatorar.

Vi kan blant anna bistå med analyse og svar på problemstillingar rundt indikatorar i Samhandlingsbarometeret. Vi har høgt kvalifiserte medarbeidarar på ulike fagområde. Ta kontakt og høyr kva vi kan gjere for deg!

Vi er, frå venstre på bildet: Tina Løkke Vie, Hans Johan Breidablikk, Anne Marte Sølsnes, Knut Ivar Osvoll, Emma Bjørnsen og Maria Holsen

Av Emma Bjørnsen, Anne Marte Sølsnes og Per Marifjæren

Foto: Per Marifjæren

Storbrukarar av spesialisthelsetenesta – ny indikator

 

Samhandlingsbarometeret har fått ny indikator; Storbrukar av tenestene i spesialisthelsetenesta. Indikatoren viser dei 10% av pasientane som bruker opp mot 50% av ressursane i spesialisthelsetenesta, og syner tal pasientar pr. 1000 innbyggjar. Dette gjer at kommunane er samanliknbare.

Tal på storbrukarar i dei ulike kommunane er relativt stabile. Ein kunne tenkt seg at dette skulle ha variert meir. Spesielt i dei små kommunane ville ein kunne forvente større variasjon, der få personar gjer store utslag i statistikk, men dette ser ikkje ut til å vere tilfelle. Det er derimot skilnader mellom kommunane. Det kan tyde på at kommunane har ulike måtar å handtere desse pasientane på som gjer at nokon kommunar endar opp med fleire storbrukar enn andre. Sjå storbrukarar i din kommune her.

I prosjektet «Pasientar med store og samansette behov» ønskjer ein å få meir kunnskap om «storbrukarane» i spesialisthelsetenesta. Prosjektet er eit samarbeid mellom Helse Førde, kommunane Flora, Eid og Førde, samt Høgskulen i Sogn og Fjordane. I prosjektet skal Helse Førde saman med fastlegane i kvar av desse kommunane velje ut nokre «casepasientar». Desse pasientane vil ein kartlegge nøye. Prosjektet vonar at gjennom meir kunnskap om kven desse pasientane er kan ein betre helsetenesttilbodet til dei, både kommunalt og i spesialisthelsetenesta. Prosjektet starta opp i august i år og er i ein tidlege fase. Les meir om prosjektet « Pasientar med store og samansette behov» her.

Av Anne Marte Sølsnes