Oppføringer av anne.marte

Samhandlingsbarometeret presentert på Den første nasjonale konferansen i Helsetenesteforsking!

Den 14. og 15. mars arrangerte NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) og Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning Den første nasjonale konferansen i Helsetenesteforsking i Trondheim. Konferansen samla mange deltakarar frå heile landet, og langt fleire enn arrangørane hadde trudd. I dag føregår det helsetenesteforsking i små miljø rundt om i landet. Dei er lite koordinerte og er […]

Regionale dagsamlingar om samhandlingsavvik

Tirsdag 14.mars blei årets første regionale dagsamling knytt til samhandlingsavvik arrangert i Nordfjord. Omlag 25 deltakarar var møtt fram i Storstova på Nordfjord psykiatrisenter. Heile seks kommunar var representert, i tillegg til fleire tilsette frå både Psykisk Helsevern og somatisk del i Helse Førde HF. Dei frammøtte var samde om at det er nyttig å […]

Samhandlingsnytt- mars 2017

Samhandlingskonferansen i Sogn og Fjordane Torsdag 20. & fredag 21. april på Scandic Sunnfjord Hotel, Førde Samhandlingskonferansen er eit årleg fellesarrangement mellom fleire viktige samfunnsaktørar i fylket. Helse Førde HF, KS Sogn og Fjordane, Fylkesmannen, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Det felles brukarutvalet i fylket og Høgskulen på Vestlandet er arrangørar. På Samhandlingskonferansen freistar ein på […]

Samhandlingskonferansen 2017: Saman er vi dynamitt!

Vi inviterer til Samhandlingskonferansen 2017: «Saman er vi dynamitt!» oppgåveløysing gjennom leiing, innovasjon og velferdsteknologi Scandic Sunnfjord Hotel og Spa 20.-21. april 2017 Konferansen har som mål å bidra til god kultur for samhandling på tvers av sektorar og forvaltingsnivå, gi kunnskap gjennom gode innlegg og drøftingar, synleggjere døme på innovative satsingar, god praksis og […]

Reinnleggingar og medisinske akuttinnleggingar – oppdaterte data i Samhandlingsbarometeret

Det er stor interesse for, og diskusjon omkring, reinnleggingar på sjukehus. Denne heng også saman med problematikken omkring korte liggetider og tidleg utskriving frå spesialisthelsetenesta til vidare behandling i kommunehelsetenesta. Det vert hevda at tidleg utskriving av pasientar med samansette sjukdomsbilde kan føre til at dei blir innlagde på nytt etter kort tid, noko som […]

Erfaringskonferansen

Etter suksessen for to år sidan, inviterte KS og Helse Førde HF onsdag 2. og fredag 3. februar til ny erfaringskonferanse. Dette var den tredje i rekka ! Med nær 140 engasjerte deltakarar frå 23 av kommunane i fylket, mange frå spesialisthelsetenesta, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Fylkesmannen, NAV og brukarrepresentantar, så må ein kunne seie […]

FRISK – Folkehelsekartlegging mellom vaksenbefolkninga i Sogn og Fjordane

Ei samling av fagfolk og forskarar frå Vestlandet med tyngde i Sogn og Fjordane har starta arbeidet med å planlegge ei helseundersøking for alle vaksne innbyggjarar i fylket. Prosjektet har fått namnet FRISK Sogn og Fjordane. Årsaka til at vi treng ei slik kartlegging er at vi veit svært lite om den faktiske helsetilstanden til […]

Samhandlingsbarometeret – dataverktøy med mange føremål

Eit innovativt prosjekt i Sogn og Fjordane som no breier seg til andre delar av landet. Då samhandlingsreforma var på veg i 2011, såg Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane behov for ein nettstad som samla data av felles interesse når dei ulike nivåa i kommune- og spesialisthelsetenesta skulle samhandle. Slik kunne samhandlingspartane […]

Nytt Helseatlas om nyføddmedisin lansert rett før jul

Den nasjonale ordninga med Helseatlas vert drive av Helse Nord og Helse Vest etter bestilling frå Helse- og omsorgsdept. I Helse Nord vert dette drive av Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering (SKDE), medan Helse Førde utfører denne funksjonen på vegne av Helse Vest. Helseatlasmiljøet i Helse Førde samhandlar i stor grad med miljøet knytt […]