Todelt samhandlingssjefstilling og ny fagdirektør i Helse Førde

Frå og med juni deler Tone Holvik og Margun Thue på funksjonen som samhandlingssjef i Helse Førde. Enkelte oppgåver og funksjonar skal dei dele mellom seg, medan andre skal dei ha ansvar for saman.

Mellom anna vil begge møte i fag – og koordineringsrådet, begge skal delta i planlegginga av møta medan Tone Holvik vert den som har hovudansvar for fascilitering, innkalling og møtereferat og vert den som leiarane av råda skal forholde seg til.

Dei skal begge delta i regionale fora for samhandlingssjefane i Helse Vest.

Når det gjeld samhandlingssjefsrolla ut mot kommunane, blir det ei fordeling der Margun Thue tek hovudansvar og er fast kontaktpunkt for kommunane i Sogn og HAFS. Tone Holvik har hovudansvar og er fast kontaktpunkt for nordfjordkommunane, Bremanger, Sunnfjord og Kinn.

Oppgåvene som ligg i dette er mellom anna oppfølging av Helse Førde sitt ansvar i avtaleverket som regulerer samhandlinga mellom Helse Førde og kommunane.

Helse Førde og kommunane har også samarbeid om ulike utviklingsarbeid. Mellom anna skal partane samarbeide om ernæringsstrategi, helsefellesskap og kvalitetsreformen Leve heile livet. Også i desse arbeida vil Thue og Holvik saman ivareta samhandlingsjefen si rolle.

I tillegg har vi samhandlings-og erfaringskonferansane. Tone Holvik har vore med og planlagt neste samhandlingskonferanse, medan Margun Thue vil gå inn i gruppa som skal planlegge kommande erfaringskonferanse.

Ny fagdirektør

1. juni i år hadde Evy-Helen Helleseth sin første arbeidsdag som fagdirektør i Helse Førde. Frå same dato går Trine Hunskår Vingsnes over i stillinga som direktør for medisinsk klinikk. ​

Den nye fagdirektøren er 47 år gammal og spesialist i psykiatri og i allmennmedisin. Ho kjem frå stillinga som overlege i akutt døgn og seksjonsleiar for legetenesta i psykiatrisk klinikk ved Førde sentralsjukehus.
.

Workshop om helsefellesskapa sine behov for data

Den 11. juni inviterte Samhandlingsbarometeret representantar frå helsedirektoratet/NPR, kommunar/KS og helseføretak i Helse Nord og Helse Vest sine opptaksområde til diskusjonar rundt behovet som helsefellesskapa har for data. Møtet vart avvikla virtuelt med 20 personar som var kopla opp frå ulike stader i landet.

Helsefellesskapa skal finne løysingar som passar til lokale behov og føresetnader. I dette arbeidet er ein avhengig av eit godt faktagrunnlag gjennom data og analyse for å kunne målrette prioriterte samarbeidstiltak. Her er Samhandlingsbarometeret eit viktig verktøy, særleg fordi det vert publisert data/variablar som er retta inn mot både den kortsiktige og meir langsiktige samhandlinga mellom kommune- og spesialisthelsetenesta.

Møtet hadde interessante innlegg og gode diskusjonar. Det skjer mykje på feltet, særleg knytt til å definere dei fire prioriterte pasientgruppene som helsefellesskapa bør samarbeide om, og til å lage planar for konkrete satsingar mellom kommunane og føretaka. Dette vil i neste omgang synleggjere kva behov ein har for data.

Spørsmålet er «kva data treng vi» og ikkje «kva data har vi». Skal ein svare godt på dette er ein avhengig av brei deltaking og lokal forankring, og å kunne sjå kommune- og sjukehusdata i samanheng. Dette vil Samhandlingsbarometeret kunne bidra til på ein måte som er tilpassa dei lokale behova.

Førebudde innlegg og program for møtet finn du her:

Program for workshop om helsefellesskap og behov for data

Tone Data til Helsefellesskap 11.06.2020

Beate NHSP styringsinformasjon

Emma Data til helsefellesskapa i Samhandlingsbarometeret

Frode Helsefellesskap-BehovForDataKS

Magne Samhandlingsbarometeret

 

Nytt frå Leve heile livet

Det regionale støtteapparatet for kvalitetsreform Leve heile Livet vil to gangar i året gje ut eit Nyhetsbrev for å oppdater kva som skjer i forhold til Leve heile live reforma i Vestland

Det regionale støtteapparatet består av Fylkesmannen, Utviklingssenter for sjukeheim og heimeteneste og KS.

Her kjem det det første Nyhetsbrevet:

Nytt frå Leve heile livet i Vestland juni 2020 (002)

Ny nettside for appen «Pust Deg Bedre»

​Nettsida fungerer som opplæringsplattform for Pust Deg Bedre- appen, der målsettinga er å gje brukarne lik tilgang på informasjon, uavhengig av kvar i landet dei bur.

​Nettsida er utvikla i samarbeid med lokale leverandørar og støtta økonomisk av Stiftelsen Dam.

Gå til nettside: www.pustdegbedre.no.

Då korona-pandemien braut ut påverka det planane til prosjektet «Pust Deg Bedre». Appen er utvikla som eit digitalt verktøy for lungesjuke slik at dei vert betre i stand til å ta vare på eiga helse og unngå unødige sjukehusinnleggingar. Sidan lungesjuke er ekstra sårbare om dei vert utsett for virussmitte, vart det viktig å få appen raskt tilgjengeleg for brukarane. Rundt påsketider vart appen gjort tilgjengeleg, og fram til no er den lasta ned over 1200 gongar.

– Godt samarbeid med mange ulike personar har vore avgjerande. I tillegg til ei enorm støtte i eiga avdeling og frå Helse Førde, så har prosjektet andre viktige samarbeidspartar; LHL, HVL, Kunnskapsparken Sogn og Fjordane og Helse Vest IKT. I denne tida har dei alle vore tett på for å komme i mål. Nettsida er eit synleg resultat på kva vi kan få til med eit godt samansett team, seier spesialfysioterapeut i Helse Førde, Elin Johnsen.

«Pust Deg Bedre» blir òg gjort synleg via Helsenorge.no

I arbeidet med å breidde dei digitale verktøya, app og nettside, har Helse Førde arbeidd saman med Norsk helsenett (NHN) og Helse Vest, med mål om å etablere ei informasjonsside på Helsenorge.no.
Informasjonssida på Helsenorge.no blir publisert 04. juni eit døgn etter at Pustdegbedre.no vart  gjort tilgjengeleg.

Helsenorge.no er den offentlege nettstaden for innbyggarar i Noreg. Innhaldet vert levert av ulike aktørar i helsesektoren, og det er Norsk Helsenett som har ansvar for drift og utvikling av nettstaden.
Helsenorge.no har informasjonssider, der du finn kvalitetssikra helseinformasjon om ei rekke tema, og sjølvbeteningsløysingar, der du har tilgang til ulike helserelaterte nett-tenester.

– Dette er ein viktig nasjonal kanal og ein god måte å få bredda tenesta nasjonalt. Ambisjonen var å publisere informasjon om appen «Pust Deg Bedre» på begge plattformane på tilnærma same tid, noko vi har klart, seier Elin Johnsen.

 

Bli med på lansering av nasjonalt helseatlas for psykisk helse og rus!

Helse Førde lanserer oversiktsatlas innan psykisk helsevern og rusbehandling 10.juni. I høve dette vert det halde ei digital markering 12:00-14:00

Du kan følgje lanseringa her

12:00 – 12:15
Velkommen
Arve Varden, administrerande direktør, Helse Førde
Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør, Helse Førde

12:15 – 12:30
Praktisk informasjon og plassering i samsvar med smittevern og virtuelt møterom
Terje Ulvedal, kommunikasjonssjef, Helse Førde
Thomas Christopher Manzini Lindseth, kommunikasjonsrådgjevar, Helse Førde

12:30 – 12:50
Variasjon i behandlingstilbudet – vi må lære av hverandre
Bent Høie, helse- og omsorgsminister

12:50 – 13:10
Er tenestene i psykisk helsevern og rusbehandling likeverdige uansett kvar du bur?
Marte Bale, leiar av helseatlas i Helse Førde

13:10 – 13:25
Helseatlas psykisk helsevern og rusbehandling sett frå klinikken
Børge Tvedt, klinikkdirektør psykisk helsevern og rus, Helse Førde

13:25 – 13:35
Helseatlas; frå svar til spørsmål
Lars Ravn Øhlckers

13:35 – 14:00
Opning for spørsmål/oppsummering/avslutting
Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør, Helse Førde

Publikum og presse
Media er velkomne til å bli med oss i det fysiske auditoriet på sentralsjukehuset i Førde, eller dei kan delta i det virtuelle møterommet.

Det vil vere to alternativ for å delta:

  • Sjå livesendinga frå konferansen på nett: https://vimeo.com/event/75723
  • Når konferansen er slutt vert livesendinga pakka ned i ein video og gjort tilgjengeleg for ålmenta. Lekkje til denne vil ikkje vere klar før etter konferansen.