Omfang av pasientreiser for kommunane og helseføretaka i Helse Vest

Det er ei eiga forskrift frå 2016 som gjeld for pasientar, ledsagarar og pårørende sin rett til dekning av utgifter ved reise til helsetenester (pasientreiseforskrifta).
Denne omfattar reiser til/frå spesialisthelsetenesta og innanfor ulike delar av kommunehelsetenesta (t.d. reiser til kommunelege/fysioterapeut).
Samhandlingsbarometeret har hatt ein variabel for kommunevise reiser innanfor kommunane i Helse Førde sitt opptaksområde. Denne er no arkivert, og i staden har vi fått inn ein ny variabel for samla tal førehandsrekvirerte reiser pr. 1000 innb. for kommunane og for helseføretaka sine opptaksområde. Her er det no lagt inn tal for 2018 og 2019. Kommunane er likevel rubriserte etter den nye kommunestrukturen som gjeld frå 2020.
Dette handlar om førehandsbestilte einskildreiser med drosje for pasientar, og viser difor ikkje alle andre transportmåtar som er aktuelle for pasientar å nytte:
Viktige transportmåtar for pasientar som IKKJE er inkluderte her blir då t.d.:
1. Ambulansetransport
2. Pasient som anten køyrer sjølv, eller blir køyrt av andre private personar.
3. Pasientar som nyttar offentleg organisert transport som buss/båt o.l. inkludert Helseekspress-bussar (Fonna).
4. Pasientar som bestiller drosjetransportane sjølve.
Eit vekslande tal kommunar er utan avtalar med drosjene om intern transport, og dette er ofte bakgrunnen for store endringar i omfanget av registrerte Pasientreiser frå år til år. Dette gjer det også vanskeleg å samanlikne mellom einskildkommunar dersom ein ikkje kjenner dei lokale tilhøva.
Pasientreiser prøver heile tida å få ein mest mulig optimal bruk av systemet, og det ser ut som dette kan ha gitt resultat gjennom ein viss samla nedgang i omfanget frå 2018 til 2019.

Figur 1. Pasientreiser pr. 1000 innb. for dei fire helseføretaksområda innan Helse Vest

Det er ein lett nedgang samla sett i talet på pasientreiser frå 2018 til 2019 (-3,4% for Helse Vest samla), og dette er mest markert i Helse Førde sitt opptaksområde (tidl. Sogn og Fjordane) (-13,5%). Vi ser at omfanget stig frå sør til nord på Vestlandet. Busetnadsmønster og aldersfordeling vil truleg spele inn.

Figur 2. Tal pasientreiser pr. 1000 innb. i 2019 for kommunane i Helse Førde sitt opptaksområde.

Det er klare skilnader mellom kommunane i opptaksområdet i omfanget av rekvirerte pasientreiser.

Koronapandemien i 2020 vil truleg føre til endringar også i omfang og mønster av slike pasientreiser.

Av Hans Johan Breidablik

KORONAVARIABLAR I SAMHANDLINGSBAROMETERET

Det har vore gode og detaljerte oversikter både i media og på nettet over koronasituasjonen rundt omkring i landet, både når det gjeld smitta pr. kommune, innlagde på sjukehus inkludert på intensivbehandling og talet på døde.

No er situasjonen relativt fredeleg med få innlagde, og ein er i ferd med å endre på dei ulike og omfattande restriksjonane som har vore. Pandemiar kan imidlertid kome i fleire bølgjer slik t.d. Spanskesjuka gjorde, og det er heller ikkje utsikter til at vaksinasjon eller effektiv behandling er nær føreståande.

Samhandlingsbarometeret har fram til no ikkje laga eigne variablar knytt til status og utvikling av koronasituasjonen innanfor vår region (Helse Vest).

Det har imidlertid kome fram ønskje om å ta inn variablar relatert til koronaepidemien i Samhandlingsbarometeret. Frå før ligg det mykje data og presentasjonar av koronadata både frå media (VG.no ) og Helsedirektoratet

Samhandlingsbarometeret fokuserer i hovudsak på status og utviklingstrekk over lengre tidsrom, der oppdatering av variablane sjeldan er hyppigare enn kvart tertial. For denne nye regionale koronavariabelen oppdaterer vi tal ein gong i veka (kvar tysdag).

I Helse Vest samanheng har Samhandlingsbarometeret valt å sjå på omfanget av innleggingar i sjukehus for dei fire helseføretaka og Noreg, og andelar pr. 100 000 innbyggjarar i opptaksområda.

Omfanget av smitta i befolkninga er ein meir usikker faktor, då dette også vil avhenge av kor mykje ein testar, og det er truleg betydelege mørketal her. I VG si oversikt er denne variabelen med på kommunenivå.

Dødelegheita ved infeksjonane er sterkt aldersavhengig, og stig bratt etter 60-årsalderen som figuren under viser. Menn som er mest utsette (Jeremy Rossman Kent Univ. basert på rate frå Kina/New York).

 

Innanfor Helse Vest-området er det særleg Helse Førde som har ein stor andel eldre med  størst risiko, men så langt er der ingen døde i dette opptaksområdet (tidl. Sogn og Fjordane).

Etter kvart vil ein truleg kome i gang med meir testing for oppnådd motstandskraft (immunitet) mot sjukdommen, anten ved å ha vore smitta utan å ha blitt sjuk eller ev. gjennom ein vaksine, om/når denne kjem. I samanheng med smittsomme sjukdommar snakkar ein ofte om «flokkimmunitet», som betyr at når ein tilstrekkeleg del av befolkninga er blitt motstandsdyktige vil utbreiing av smitten stoppe opp. Slik sett vil også flokkimmunitet vere til nytte for dei som verken er smitta eller vaksinerte. Ei kommunevis fordeling av denne andelen vil vere av klar interesse, men ligg nok fram i tid.

Ofte snakkar ein om det absolutte talet på smitta. Men sidan befolkningsmengda varierer mykje i ulike delar av landet, og tilsvarande at opptaksområda for dei ulike føretaka kan variere frå under 100 000 til over ein halv million, vil det å rekne ut andel pr. 100 000 innbyggarar gje eit lettare forståeleg inntrykk av skilnader mellom opptaksområda.

Samhandlingsbarometeret har difor i første omgang valt å ta inn innleggingar pr. føretak i Helse Vest (Helse Bergen og Haraldsplass Diakonale Sjukehus er slått saman) i tillegg til landsgjennomsnittet. I presentasjonen nyttar ein gjennomsnittsverdiar for tre dagar om gongen.

 

Eksempel på presentasjonar i Samhandlingsbarometeret:

Figur 1: Andel pr. 100 000 i opptaksområdet av innleggingar for koronasjukdom (gjennomsnitt for tre døgn).

Frå nedste linja (12. mai 2020) ser vi at Helse Bergen (inkludert Haraldsplass) har den høgaste andelen innan Helse Vest-området, medan Helse Stavanger ikkje har nokon innlagde for tida. Gjennomsnittet for heile Noreg er også lågt med 1,1 pasientar innlagde pr. 100 000.

Figur 2: Ofte vil ei grafisk framstilling av utviklinga over tid være mest interessant. Når ein vel denne presentasjonsmåten i Samhandlingsbarometeret vert det slik:

Vi ser ein rask stigning i omfanget av innleggingar i starten, men der Helse Førde låg noko etter. Sidan har det vore nedgang hjå alle føretaka i Helse Vest, og utviklinga for Helse Stavanger sitt opptaksområde er mest markert ved at der ikkje er innlagde pasientar i det heile siste dagane.

Samhandlingsbarometeret vil arbeide meir med publisering av koronadata og ev. ta inn fleire variablar etter kvart dersom situasjonen endrar seg.

Av Hans Johan Breidablik

Ledig stilling som praksiskonsulent i Helse Førde

Helse Førde har ledig fast 20% stilling for allmennlege som praksiskonsulent for område Nordfjord. Søknadsfrist: 15.08.2020

 

Er du som allmennlege engasjert i samarbeidet mellom kommunehelsetenesta og

spesialisthelsetenesta? Då er denne oppgåva noko for deg!

Helse Førde har ledig fast 20% stilling for allmennlege som praksiskonsulent for område Nordfjord.

Praksiskonsulentane er allmennlegar med deltidsstilling i Helse Førde. Oppgåva er å bidra til gjensidig

samarbeid, kunnskap og informasjon mellom nivåa i helsetenestene.

Ein av våre trufaste praksiskonsulentar skal no pensjonere seg, og vi søkjer ein lege som kan erstatte

henne, og som gjerne har praksis i Nordfjord-regionen.

Helse Førde har 3 praksiskonsulentar, ein for kvar region; Sogn, Sunnfjord og Nordfjord. Stillinga er knytt

til i Fag- og utviklingsavdelinga med utviklingsdirektør som leiar, og fagdirektør og samhandlingssjef som

nære samarbeidspartar.

Stillingsutlysning

Les meir om praksiskonsulentane